Arhiv

NOVE OBJAVE NA SPLETNI STRANI

29.12.2021

Leto 2021 se bliža koncu. Ker v letošnjem letu zaradi epidemije coivd 19 nismo uspeli organizirati redne letne konference, smo zdaj na spletni strani v rubriki Dokumenti, v razdelku Letna poročila ZKDS, objavili programsko poročilo o delu ZKD Slovenije v letu 2021, ter s precejšnjim časovnim zamikom tudi finančno (oz. poslovno) poročilo  o poslovanju Zveze v letu 2020.

V isti rubriki smo dodali tudi poglavje Analize in raziskave, ter objavili dve pomembni raziskavi, ki jih je na  področju ljubiteljske kulture opravila ZKD Slovenije. Gre za raziskavo o stanju organiziranosti na področju ljubiteljske kulture, ki smo jo na Zvezi opravili v letu 2017:  

 ter za raziskavo o motiviranosti  mladih  za delovanje na kulturnem področju: 
. Zlasti ta druga raziskava je pokazala, da je položaj pri pridobivanju mladih za kulturno udejstvovanje precej zapleten, kar nam narekuje, da svoje delovanje hitreje prilagajamo novim razmerjem. Opozarjamo še na okroglo mizo o tej tematiki, ki je bila izvedena v mesecu juniju 2021 v okviru Tedna ljubiteljske kulture in ki je združila zelo kvalitetne poznavalce tega področja. Videoposnetek je dostopen na You tube na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=f4oAYsojqoA. Priporočamo ogled!

Voščilo

 

 

 

 

Preložitev seminarja 

13.12.2021

Seminar, ki ga priporočamo v spodnji vestički, bo izveden teden dni kasneje, torej v sredo, 15.12.2021 ob isti uri. Še je čas, da sodelujete!!!

 

 

 

Informiramo in priporočamo!

 

2.12.2021

Zveza kulturnih društev Ljubljana organizira seminar Finančno poslovanje društev, ki ga bo vodila ga Nataša Sorko, univ. dipl. ekon., svetovalka za finančno računovodsko poslovanje.
Seminar bo potekal v sredo, 8. 12. 2021 ob 17.30 uri, prek spletne aplikacije Zoom.

Na seminarju se bomo dotaknili naslednjih tem:

 • Finančno-računovodsko poslovanje
 • Zakonodaja
 • Poslovanje v Covid času

Seminar je za člane ZKD Ljubljana in ZKD Maribor brezplačen, za nečlane znaša kotizacija 15 EUR.
Rok prijave: 5. 12. 2021
Prijavnica: https://form.jotform.com/213323471315042

Dodatne informacije: info@zkdl.si

 

Poziv k ohranitvi tradicije in inovativnosti v kulturi

 

30.11.2021

Zveza kulturnih društev  Slovenije je sopodpisnik javnega pisma, ki ga je skupina zvez in krovnih kulturnih društev naslovila na vlado Republike Slovenije, ter jo opozorila na drastično znižanje proračunskih sredstzev, namenjenih nevladnim organizacijam v letu 2022. Kljub rekordnemu proračunu za kulturo (za takega ga razglaša ministrstvo)  je namreč temu področju namenjeno skorajda polovico manj  sredstev kot v letođšnjem letu. To razločno govori o bistveno premenjenem odnosu do področja nevladnih kulturnih organizacij in uteegne v naslednjem letu povzročiti zlom marsikatere od njih.

ZKD Slovenije je pismo sopodpisala kot član neformalne koordinacije nevladnih kulturnih društev in organizacij, v kateri sodeluje od leta 2015 naprej. Strokovna služba združenja Asiociacija, ki je protest servisirala, je vestno opozorila našo zvezo, da se je proračun zmanjšal tudi na podočju čljubiteljske dejavnosti, vendar znatnno manj.

Pismo objavljamo v celoti:

Spoštovani predsednik vlade, spoštovani minister za kulturo, spoštovane poslanke in poslanci!

Prizadevanja kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij, ki so tako med glavnimi skrbniki tradicije kot gonilo inovativnih umetniških praks, so zavoljo aktualnih procesov sprejemanja rebalansa proračuna ogrožena. Kulturi je za leti 2022 in 2023 namenjen visok odstotek financiranja, kar je spodbudno. Ker pa je splošni kazalnik dober, toliko bolj skrbi dejstvo, da so na posameznih postavkah načrtovana znižanja. Do največjega reza prihaja na postavki Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, iz katere država sofinancira programe in projekte nevladnih organizacij. Iz navedene postavke država sofinancira programe in projekte številnih krovnih stanovskih združenj, med katerimi so tudi taka s stoletno tradicijo. Krovna stanovska združenja so vselej bila in ostajajo temeljni dejavnik razvoja domače umetnosti in ohranjanja kulturne dediščine. Iz te iste postavke država sofinancira tudi programe in projekte novejših, k sodobnim umetniškim praksam usmerjenih nevladnih organizacij, ki so mednarodno izjemno prepoznavne ter prejemajo številne nagrade in vabila k sodelovanju. Navedena postavka se z rebalansom proračuna za leto 2022 z višine 6.446.728 evrov v prvotno sprejetem proračunu zmanjšuje na 3.633.399 evrov. Odločitev bo tako brez dvoma  bistveno zarezala v zunajinstitucionalno kulturniško krajino, integralni del domačega kulturnega in umetnostnega ekosistema. Se bomo posledic takšnega odnosa do kulture res zavedeli šele takrat, ko bodo v državi presahnila pomembna kulturna središča? Ko bodo izginila mednarodno prepoznavna kulturna povezovanja? Ko ne bo več domačih in tujih obiskovalcev?

Zaskrbljujoče je tudi znižanje sredstev na postavki Ljubiteljska kultura, kjer se sredstva znižujejo za dobrih 700.000 evrov. Navkljub pojasnilu, da je ministrstvo iz postavke odvzelo sredstva, ki jih je letos namenilo izvedbi festivala Europa Cantat, bi bilo že rezervirana sredstva za leto 2022 smiselno nameniti razvoju. Področje ljubiteljske kulture že vrsto let raste in nujno potrebuje dodatno podporo, sredstva pa v najboljšem primeru stagnirajo in se ne usklajujejo niti z inflacijo. S takšnim odnosom ogrožamo številna ljubiteljska društva, ki težko dostopajo do financiranja. Posebej vrhunska ljubiteljska združenja, med njimi na primer Akademska folklorna skupina France Marolt, Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Tamburaški orkester Dobreč, za svoj nadaljnji razvoj potrebujejo sistemske oblike financiranja.

Z rebalansom za leto 2022 se za skoraj 700.000 evrov znižujejo sredstva tudi na postavki Založništvo. S te postavke država sofinancira vrhunske književne produkcije, bodisi izjemna dela domačih ustvarjalcev bodisi pomembna prevodna dela. Več kot desetodstoten rez pomeni veliko izgubo za področje, ki je za slovenski prostor temeljno.

Kulturnice in kulturniki zato odločevalce pozivamo, da preučite vse možnosti za zvišanje navedenih postavk in z vrnitvijo sredstev na izhodiščno vrednost za leto 2022 ter z vztrajanjem pri najmanj enaki višini navedenih postavk tudi za leto 2023 zagotovite kontinuirano delo za Slovenijo izjemno pomembnih segmentov kulturne produkcije.

Lep pozdrav,

Krovne organizacije v kulturi (po abecednem vrstnem redu)

 • Društvo Asociacija
 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije
 • Društvo gledaliških režiserk in režiserjev
 • Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
 • Društvo likovnih umetnikov Ljubljana
 • Društvo oblikovalcev Slovenije
 • Društvo slovenskega animiranega filma
 • Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev
 • Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
 • Društvo slovenskih literarnih kritikov
 • Društvo slovenskih režiserjev
 • Društvo slovenskih skladateljev
 • Društvom slovenskih književnih prevajalcev
 • Filmski producenti Slovenije
 • Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
 • Glasbena mladina Slovenije
 • Kolegij direktorjev slovenskih gledališč
 • Sindikat Glosa
 • Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
 • Društvo umetnostnih kritikov – Slovenska sekcija AICA
 • Slovensko muzikološko društvo
 • Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
 • Upravni odbor in predsednica Slovenskega centra PEN
 • Ustanova lutkovnih ustvarjalcev
 • Združenje dramskih umetnikov Slovenije
 • Združenje filmskih snemalcev Slovenije
 • Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev
 • Zveza slovenskih godb
 • Zveza kulturnih društev Slovenije
 • Zveza kulturnih društev Ljubljana
 • Zveza kulturnih društev Maribor

In učinek? Žal nikakršen, saj je Državni zbor pred dnevi s sprejetjem proračuna za leto 2022 mirno povozil zgornja opozorila.

 

PRIPOMBE ZKDS K OSNUTKU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU KULTURE 2021-28

 

15.10.2021

Predsedstvo ZKD Slovenije je na svoji 12. redni seji, z naknadnim potrjevanjem na 22. korespondenčni seji, sprejelo naslednje stališča, mnenja in pripombe:

Splošne pripombe

Kljub dejstvu, da je področje kulture v letu 2017 že opravilo obširno razpravo o osnutku Resolucije o nacionalnem programu kulture 2018- 25 (v nadaljevanju NPK),  ki ga je tedaj  sicer neuspešno predlagal minister Anton Peršak, je očitno, da so bistvena razhajanja v interpretaciji oblike in vsebine tega dokumenta ostale nerazrešene. Podobne dileme namreč v enaki ali celo v še v večji meri bremenijo v septembru 2021 predloženi dokument  in v marsičem onemogočajo ali vsaj zavirajo  resno problemsko razpravo, ki si jo sicer ta ključni razvojni akt kulture, vsaj tako ga interpretira ZUJIK, zasluži.

V čem je problem? Morda ga najbolje ilustrira eden od odgovorov  MK (njegov dokument  JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2018 – 2025 PREGLED ODZIVOV NA PRIPOMBE IN PREDLOGE IN STALIŠČ MK (oktober, november2017) na pripombo društva Asociacija, ki se glasi: »MK se sklicuje na nekatere horizontalne strategije in ukrepe, vendar se mu ne zdi smiselno, da jih vključi v NPK, češ da  je dovolj zgolj njihova omemba«, na kar MK odgovarja: »Pripomba zahteva drugačen koncept NPK, ki ga Asociacija očitno še vedno razume kot zbir področnih strategij, kot je to veljalo do novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 2016. Novi predlog NPK izhaja iz opredelitve, da je NPK dolgoročnejši in predvsem strateški dokument za področje kulture v celoti, načrtovan in napisan z enotnega izhodišča za celoto…« Odgovor je sicer  korekten, vendar na široko odpira vprašanje, do kakšne stopnje konkretnosti je lahko  pripravljen NPK, da še omogoča resno vsebinsko razpravo o usmeritvah, ki jih ponuja in o predlogih rešitev oz. orodjih zanje. Prevelika mera posploševanja kot rezultat rojeva prazno deklarativnost, ki nima stika z realnostjo oz. z dejanskimi pogoji za realizacijo določenih ciljev.

Zdi se, da so pripravljalci NPK 2021-28 na to dilemo odgovorili  slabše od tistih pred dobrimi tremi leti. Zdaj predloženi osnutek NPK je sicer na trenutke  prav lepo branje, ki optimistično, vendar  pa premalo  problemsko gleda na prihodnost kulturnega področja. V poglavju II. Načrt tekst celo zazveni kot prijetna utopija, ki ji težko najdemo stik z realonostjo. Nekakšna idiličnost se v besedilu pravzaprav pogosto  ponavlja: čeprav tekst tu in tam sicer niza določene probleme, praviloma ne opredeljuje nikakršnih načinov njihovega  reševanja oz. vsaj premoščanja. Poseben problem pri tem  je sicer dejstvo, da so resnično kompleksne analize zatečenega stanja razmeroma redke (ali pa jih sploh ni) in tudi tedaj zelo skope, tako  glede na celostni položaj kulture, kot tudi pri posameznih zvrsteh umetnosti oz. kulture.  So izjeme: izrazito podrobna, včasih celo drobnjakarska  (poglavje Trenutne okoliščine delovanja v kulturi) je analiza  položaja v kulturi (in širše), ki je nastal zaradi epidemije Covid 19. Do neke mere zadovoljivo nas s  predvsem personalnimi razmerami seznanja tudi drugi del tega poglavja,  pri čemer se dokument edinokrat vrednostno (negativno) opredeljuje  pri vprašanju rasti števila samozaposlenih v kulturi ter porastu števila kulturnih društev, ki delujejo v javnem interesu. Ilustrativno je, da o globljih vzrokih za tako stanje ne razmišlja. Tudi na drugih področjih ni veliko drugače:  orisi stanja na večini drugih kulturnih področjih so skopi, problemi se skorajda ne analizirajo.  Imamo vtis, da Ministrstvo za večino področij ne razpolaga z podrobnejšimi analizami oz. raziskavami, kot je primer pri prej omenjenih dveh področjih. Pa bi ravno to moralo biti – tako kot pri vseh drugih podobnih aktih ne le v kulturi – pravzaprav temeljno izhodišče za oblikovanje strateškega oz. razvojnega dokumenta slovenske kulture in ukrepov, s katerimi bi presegali probleme in dosegali zastavljene cilje.

Tudi zastavljeni cilji so  zaradi svoje vsebine oz. načel ponekod precej ohlapni. saj gre večinoma , marveč zaradi dejstva, da gre za zelo splošne, pravzaprav univerzalne  cilje, ki  so vodila kulturnih politik ne le pri nas, marveč v celotni Evropski uniji oz. demokratičnih državah, ponekod (varstvo dedišćine, investicije) pa definirani do meje, ki skorajda ne dopušča nadaljnje razprave. Moti, da denimo v prvem cilju ni niti z besedo omenjena nujna aktivna vloga osrednjih oblastvenih organov (parlament, vlada), v  poudarjanju večje medijske prisotnosti pa Slovenska tiskovna agencija, ki je ključna informacijska točka v državi.

Preveč splošen pristop, ki ga je ubral pripravljalec, mu omogoča, da se tudi v morebitni razpravi izogiba konkretnim odgovoorom na praktična vprašanja, ćeš da je to stvar akcijskega programa. To smo v preteklih letih že videli.  Tako razmerje do izvajalcev, tudi do uporabnikov, je nekoliko pokroviteljsko in ne  vzpodbuja razprave oz. demokratičnega dialoga. Pripravljalec ve vse, nima dilem, ne opozarja na možnosti morebitnih drugačnih rešitev in jih tudi ne išče. Samoizpraševanja,  ki bi zahtevalo problemsko ali vsaj poglobljeno razmišljanje, si skorajda ne postavlja. Vse je enostavno in brez kanca dvoma. Tudi samohvale ne manjka.

Nam pa se ne zdi tako. Sprašujemo se tudi, zakaj pripravljalec ni ubral običajnih načinov za pripravo Resolucije, ki so jih s pridom uporabljali  njegovi predhodniki. Leta 2018 je bil organiziran širok spekter razgretih in zelo angažiranih razgovorov in razprav o NPK, ki je jasno pokazal, kako velik pomen pripisujejo temu aktu izvajalci na področju kulture. V predloženem osnutku  se denimo navajajo delovni posveti o pripravi NPK, ki jih je izvedla tedanja ekipa ministrstva širom po Sloveniji v letu 2019. Pri tem bi bilo morda potrebno omeniti, da je šlo  za nekakšne delavnice, kjer so si koristne informacije in izkušnje  izmenjevali  pripravljalci NPK in zainteresirani v lokalnih skupnostih in kulturnih ustanovah. Na ta način je bila zavest o pomenu NPK na dober način posredovana v vsa večja regionalna središča; presenetljiva je bila ponekod n.pr. dobra udeležba županov in drugih odgovornih za kulturo, kar je lahko dober začetek za (ponovno) ozaveščanje o pomenu kulture . Zdi se, da je bil slabo izkoriščen tudi obstoj dialoških skupin pri ministrstvu, velika rezerva pa verjetno obstaja tudi pri še neizvedenih razgovorih s predstavniki reprezentativnih  združenj in ustanov. Škoda je, da pripravljalci zdajšnjega osnutka očitno niso  ubrali vsaj malce podobnih poti; prepričani smo, da bi to lahko eliminiralo večino pomankljivosti.

Postavlja se  še eno pomembno vprašanje, namreč vprašanje avtorstva predloženega dokumenta. V besedilu  je zapisano, da je predhodni osnutek v mandatu prejšnjega ministra Pozniča pripravljala skupina, katere imena so navedena, in je bil ob primopredaji izročen sedanjemu ministru in verjetno uporabljen kot koristna pomoč pri nanstajanju zdajšnjega osnutka. A avtorji tega osnutka člani omenjene skupine skorajda zagotovo niso.  Prepričani smo, da avtorstvo dokumenta ni nepomembna stvar,  saj priprava takega akta zahteva vrhunske kompetence in odlično poznavanje tematike. Prav bi bilo, da zato – tako kot njegovi predhodniki – minister imena avtorjev oz. sodelavcev, ki so pripravili predloženi osnutek, navede. 

Druge konkretne pripombe

V ZKD Slovenije smo v skladu s svojimi pristojnostmi natančneje pregledali poglavje Ljubiteljska kulturna dejavnost in oblikovali naslednje pripombe:

– »operativna« opredelitev ljubiteljske kulture zgolj s tem, da gre za dejavnosti, »ki jih neposredni izvajalci (člani pevskih zborov, orkestrov, gledaliških in lutkovnih skupin, folklornih skupin, filmskih, plesnih in literarnih skupin, likovnikov) ne izvajajo kot poklic«, je pomanjkljiva  in marginalizira njeno družbeno vlogo, ki jo sicer poudarja prvi stavek poglavja. Predlagamo naslednjo nekoliko dajšo opredelitev:

–  je odprta  in demokratična oblika kulturnega delovanja in ustvarjanja, ki  vsakomur zagotavlja  možnost, da se svobodno, v skladu s svojo voljo in talentom  vključuje v aktivno umetniško oz.  kulturno ustvarjanje;
– se izvaja  praviloma neprofitno in jo izvajajo  ustvarjalci, za katere izvajanje dejavnosti ni poklic oz. zaposlitev  in ki za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila.

–  poleg različnih družbenih in kulturnih funkcij, ki jih sicer besedilo poglavja ustrezno našteva, je potrebno v prvi vrsti zapisati funkcijo  ustvarjalnosti, ne pa zgolj sicer koristnih funkcij, ki jih ljubiteljstvo posreduje ostalim družbenim segmentom;

–  strinjamo se, da je nadgradnja sodelovanja kulturnih društev in ustvarjalcev iz Slovenije s sorodnimi slovenskimi organizacijami v zamejstvu in po svetu ena ood najpomembnejših nalog ljubiteljske kulture, hkrati pa  z začudenjem ugotavljamo, da je v NPK ta naloga, ki bi morala biti integralen del funkcij vseh nacionalnih javnih usdtanov, zapisana le v poglavju Ljubiteljska kultura (in v poglavju, ki zadeva jezikovno politiko slovenske države). Pojem skupnega kulturnega prodtora, ki ga uporabljamo koz operativen pojem za integriranje vseh kulturnih dejanj Slovencev doma in po svetu, zagotovo zahteva bistveno več, celo prežemanje kulture v matici in vseh subjektov (kulturnih društev, ustanov, posameznikov), ki delujejo zunaj slovenskih meja, a so smiseln del slovenske kulturne krajine.. To nalogo bi bilo zato smotrno uvrstiti v naslednje poglavje SKUPNI CILJI ZA VSA PODROČJA KULTURE;

– zdi se potrebno, da glede na razvojne cilje tega poglavja na kratko opredelimo tudi stanje na tem področju. Predlagamo naslednje besedilo: V ljubiteljski kulturi v državi po ocenah JSKD trenutno deluje okrog 4.500 »produkcijskih enot« (društev ter vanje včlanjenih skupin oz. sekcij), ki vključujejo okrog 10 % slovenskega prebivalstva. Pokritost slovenskega oozemlja s tako številnimi izvajalci pa ni idealna: bele lise se kažejo na Notranjskem, ponekod na Dolenjskem, Pomurju in na Kozjanskem, kjer je nekdaj številčno močna ljubiteljska kultura precej usahnila. Vzrok so zelo različni pogoji delovanja, ki jih določajo občine, posledica pa je slaba dostopnost do kulturnih dobrin in pasivizacija ljudi, ki so izgubili stik z živo kulturo;

– prav bi bilo omeniti tudi vse večjo stisko nekaterih vrhunskih ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jih sistem razpisov v okviru Ministrstva za kulturo ne omogoča več neposrednega kandidiranja na programskih razpisih, niti sklepanja pogodb za daljše časovno obdobje 3 let. V večini primerov je to neposredno prizadelo njihovo materialno bazo in pogoje za nadaljevanje vrhunske ustvarjalnost.

 

POVZETKI ZADNJIH ODLOKOV VLADE RS ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S SARS-COV-2

POVZETKI ZADNJIH ODLOKOV VLADE RS ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S SARS-COV-2

Z današnjim dnem začne veljati nekaj večjih sprememb, med katerimi so najpomembnejše sledeče:

 • za končne uporabnike na odprtih površinah se ne zahteva več nošenja maske,
 • pogoj PCT ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 15 let (do zdaj je veljalo, da PCT ni obvezen za osebe stare do 18 let, udeležene na javni kulturni prireditvi skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo),
 • nastopajočim, ki so mlajši od 15 let, testiranja ni treba opravljati.

Knjižnice, muzeji, galerije in arhivi lahko svojo dejavnost znova izvajajo tudi na prostem, pod enakimi pogoji kot veljajo za izvajanje dejavnosti v zaprtih javnih prostorih. Poleg tega novela povečuje dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer sicer zaradi kriterija površine ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 obiskovalcev. Pod pogojem, da je med osebami zagotovljena medsebojna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Več podatkov najdete na JSKD-jevi spletni strani.

PODELITEV RAVNIHARJEVE PLAKETE IN REPUBLIKA SLOVERZIJA NA RAJHENBURGU

PODELITEV RAVNIHARJEVE PLAKETE IN REPUBLIKA SLOVERZIJA NA RAJHENBURGU

Zveza kulturnih društev Slovenije in Zveza kulturnih društev Krško sta v sodelovanju z JSKD – Območno izpostavo Krško – v sredo, 9. junija, ob 19.00, na gradu Rajhenburg v Brestanici podelili Ravniharjeve plakete in priredili slavnostni zaključek literarnega natečaja za najslikovitejšo pesem o domačem kraju Republika SloVERZija. Natečaj sta v letošnjem aprilu razpisali revija Primus in Zveza kulturnih društev Slovenije.

Prireditev je potekala v prisotnosti predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča.

Osrednja gosta sta bila Feri Lainšček in Katarina Juvančič, ki sta za zmagovalko Republike SloVERZije med 114 avtorskimi pesmi razglasila 19-letno Niko Gradišek iz Kozjega.

Prejemnik Ravniharjeve plakete, ki jo Zveza kulturnih društev Slovenije podeljuje mecenom ljubiteljske kulture, je postal župnik Ludvik Žagar.

Predsednik ZKDS Janez Kerin z zmagovalko natečaja Republika SloVERZija na levi in z Ravniharjevim nagrajencem Ludvikom Žagarjem na desni. Foto: Bojan Žičkar

 

 

OKROGLA MIZA MLADI, USTVARJALNOST, KULTURA

OKROGLA MIZA MLADI, USTVARJALNOST, KULTURA

Če vas zanima, kakšen je odnos mladih do kulture, kako sploh zaznavamo potrebe mladih in kakšne so smernice in vizije kulturno-umetnostne vzgoje v kontekstu kulturnih politik, potem si v sredo, 2. 6., ob 17.00, oglejte spletni dogodek v okviru letošnjega TLK-ja, na katerem sodelujejo mag. Marjeta Pečarič (Ministrstvo za kulturo), dr. Inge Breznik (Zavod RS za šolstvo), dr. Rajko Muršič (Filozofska fakulteta), Alma Selimovič (Zavod Bunker), Luka Kropivnik (AFS France Marolt) in dr. Tomaž Simetinger (JSKD/ZKDS). Dogodek bo povezoval Saša Krajnc.

Vabilo je na ogled

 

POSLANICA PREDSEDNIKA ZKDS JANEZA KERINA OB LETOŠNJEM TLK-JU

POSLANICA PREDSEDNIKA ZKDS JANEZA KERINA OB LETOŠNJEM TLK-JU

Počasi, a nevarno se bliža Teden ljubiteljske kulture, kateremu na pot je v svoji poslanici nekaj besed namenil tudi predsednik ZKDS Janez Kerin. Njegov glas seže v deveto e-vas, ki je na ogled TUKAJ.

 

Foto: Bojan Žičkar

 

 

NATEČAJ ZA NAJSLIKOVITEJŠO PESEM O DOMAČEM KRAJU REPUBLIKA SLOVERZIJA

NATEČAJ ZA NAJSLIKOVITEJŠO PESEM O DOMAČEM KRAJU REPUBLIKA SLOVERZIJA

Na Zvezi kulturnih društev Slovenije in v reviji Primus v okviru letošnjega Tedna ljubiteljske kulture prirejamo literarni natečaj za najslikovitejšo pesem o domačem kraju Republika SloVERZija. Republiki kraljujeta žiranta Feri Lainšček in Katarina Juvančič, vse o razpisu pa je na voljo TUKAJ. Pokukajte in pristanite v najlepši republiki, kar jih je – dobrodošli k sodelovanju!

 

Natečajna podoba: Nevenka Flajs

 

 

POZIV VLADI K ČIMPREJŠNJI OBUDITVI DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE

POZIV VLADI K ČIMPREJŠNJI OBUDITVI DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE

Zaradi okrnjene oziroma onemogočene kontinuitete dela na področju ljubiteljske kulture smo na Vlado RS z nekaj predlogi naslovili pobudo v prilogi.

SPREMEMBA HIGIENSKIH PRIPOROČIL ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2

SPREMEMBA HIGIENSKIH PRIPOROČIL ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2

Sporočamo, da je pri higienskih priporočilih v zvezi z obiskovanjem kina, gledališč in glasbenih prireditev prišlo do nekaj pomembnih sprememb.

 • Ni več zapisa »Dejavnost pevskih zborov v zaprtih prostorih za zdaj odsvetujemo«;
 • razdalja od nastopajočih ni več 4 ali 6 ali 8 m za različne vrste dogodkov, ampak poenoteno 4 m, kot je v nekaterih drugih evropskih priporočilih;
 • šteje »razdalja od nastopajočih« in ne »od odra«, kot se je dogajalo lani pri NIJZ zavrnitvah nekaterih vlog za dogodke;
 • večji poudarek je na prezračevanju, trajanju dogodkov in maskah; razdalje za obiskovalce so 1,5 m med sedenjem, 2 m med gibanjem oz. čakanjem v vrsti; odsvetujejo nudenje hrane in pijače, več podatkov pa najdete

 

Nekaj sprememb je nastalo tudi pri priporočilih za izvajanje skupinskih kulturnih dejavnosti, najdete pa jih

 

RAZPIS ZA 4. AMATEO NAGRADO

RAZPIS ZA 4. AMATEO NAGRADO

Amateo – evropska mreža za aktivno participacijo na področju kulturnega udejstvovanja – razpisuje že 4. nagrado za najizjemnejši umetniški projekt. Prijave so odprte do 31. maja, več o razpisnih pogojih pa izveste na njihovi spletni strani.

TLK 2021

TLK 2021

Teden ljubiteljske kulture 2021, ki bo potekal od 21. do 29. maja na številnih lokacijah po vsej državi, letos v ospredje postavlja področje literature in instrumentalne glasbe. Slavnostna otvoritev bo 21.5., ob 20.00, na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu, na kateri bo nastopilo več skupin, društev in posameznikov, ki jih odlikuje mladostna, odprta in kritična misel. Vabljeni k spremljanju in udeležbi, če ne veste, kako in zakaj, pa si oglejte spletno stran dogodka.

RAZPIS ZA RAVNIHARJEVO PLAKETO 2021

RAZPIS ZA RAVNIHARJEVO PLAKETO 2021

Vljudno vabljeni k oddaji predlogov za Ravniharjevo plaketo, ki jo ZKDS podeljuje za nesebično in dosledno moralno in materialno podpiranje  ljubiteljske kulture ter pomoč pri njenem uveljavljanju in širjenju na vseh nivojih družbenega življenja države in lokalne skupnosti. Natančna navodila za prijavo najdete v priloženem dokumentu, rok za oddajo pa je 30. 4. 2021.

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI

Prisrčno vabljeni k udeležbi pri skupnem petju Vseslovensko petje s srci, ki bo potekalo na dan Svetega Jurija, in sicer 23. aprila med 10.00 in 11.00. Pojete lahko tudi v zaprtih prostorih, sami, na prostem, v družbi najdražjih, povezali pa se boste preko različnih spletnih omrežij. TAKO  je bilo lani, lepo pa bo tudi letos, kajti s skupnim petjem povezujemo vse generacije, vse družbene sloje, negujemo slovensko kulturo in jezik, krepimo nacionalno pripadnost in ustvarjamo boljše vzdušje, ozaveščamo pomen slovenske glasbe in jo prenašamo na mladi rod.

Skratka: dobrodošli, več o dogodku pa boste izvedeli v priloženem dokumentu.

 

ODPRTA STA JSKD RAZPISA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV 2021

ODPRTA STA JSKD RAZPISA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV 2021

Javna razpisa JSKD v letu 2021 za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS sta na voljo TUKAJ. Rok za oddajo je 26. marec.

ZBOROVSKA FOTOPROMENADA

ZBOROVSKA FOTOPROMENADA

Dragi ljubiteljski ali profesionalni pevci, ljubitelji zborovske glasbe, naključni mimoidoči, skratka vsi, ki s fotoaparati lovite najlepše motive in trenutke!

JSKD bo poleti v Ljubljani gostil festival zborovskega petja Europa Cantat, v okviru katerega poteka tudi fotografski natečaj Zborovska fotopromenada, o katerem se lahko natančneje poučite 

na fotografijah ujete trenutke pa jim posredujte najkasneje do ponedeljka, 19. aprila 2021.

DESETA DEŽELA: MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ ZA MLADE

DESETA DEŽELA: MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ ZA MLADE

Ob praznovanju Jurčičevega leta vas Osnovna Šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Zavod Prijetno domače, Občina Ivančna Gorica, Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica in JSKD OI Ivančna Gorica prijazno vabijo k sodelovanju na mednarodnem likovnem natečaju Deseta dežela za mlade do 17. leta starosti. Veseli jih, da lahko hkrati z vsebino natečaja promovirajo tudi mladinski roman Deseta dežela o Josipu Jurčiču, ki je pravkar izšel pri Celjski Mohorjevi družbi.

Z morebitnimi vprašanji se obrnite na oi.ivancna.gorica@jskd.so, več podatkov o natečaju z e-prijavnico pa najdete v prilogi.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV V PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJAH

PRIDOBIVANJE SREDSTEV V PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJAH

Članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij vabijo k udeležbi na brezplačnem on-line seminarju, ki bo potekal v treh delih in bo na sporedu v ponedeljek, 15. marca, ob 11.00, v četrtek, 18. marca, ob 11.00 in v ponedeljek, 22. marca, ob 11.00. Prijavnica je do 8. marca na voljo TUKAJ, z morebitnimi vprašanji pa se obrnite na e-naslov slovenska@filantropija.org ali na številki 01 433 40 24 in 051 389 895.

LJUBLJANA IMA E-TALENT

LJUBLJANA IMA E-TALENT

Dragi pevci, inštrumentalisti, plesalci, igralci in performerji!

Počasi, a vztrajno se približuje pomlad, ki prinaša svežo, zdravilno sapico in napoveduje kulturno prebujo. Če kot plesni, dramski in glasbeni ljubiteljski ustvarjalci ali performerji nastopate sami, v tandemu, skupini ali imate bend, če vas srbijo pete, jezik, glasilke ali vas kliče inštrument, potem vas JSKD OI Ljubljana v sodelovanju z ZKD Ljubljana vabi, da pokažete svoj (e-) talent!

Vaš e-talent bo ocenjeval najboljši tričlanski “bend” v sestavi Maje Keuc, Boštjana Gorenca – Pižame in Maje Geršak

 

K udeležbi niste vabljeni samo Ljubljančani, temveč vsi, ki ste – upoštevaje razpisne pogoje – tako ali drugače povezani z Ljubljano, zato svetujemo, da si najprej pozorno preberete pravila igre  TU. Juhu, pomlad bo kmalu tu:)!

REZULTATI LITERARNEGA NATEČAJA ZA NAJBOLJŠE PISMO NOVOLETNIH ZAOBLJUB

REZULTATI LITERARNEGA NATEČAJA ZA NAJBOLJŠE PISMO NOVOLETNIH ZAOBLJUB

Kolaž in foto: akademska slikarka Mojca Senegačnik

Zmagovalka našega literarnega natečaja za najboljše pismo novoletnih zaobljub je postala pesnica in kantavtorica Katarina Juvančič. Vse nagrajenke in izbranke za objavo pa so na ogled v reviji Primus.

SOLIDARNI S KULTURO

SOLIDARNI S KULTURO

Vsi, ki bi vam finančna podpora v času epidemije prišla prav, se obrnite na sklad za solidarnostno pomoč delavkam in delavcem v kulturi Solidarni s kulturo. Solidarnostna pomoč je namenjena kritju osnovnih življenjskih stroškov: od januarja 2021 naprej sklad nudi največ 700 evrov, v primeru kritičnih razmer lahko znaša tudi več. Če je prejemnik že prejel pomoč iz sklada, a je od tega minilo že šest mesecev, lahko zanjo ponovno zaprosi. Podpora ne vključuje kritje poslovnih stroškov ali davkov. Za solidarnostno pomoč lahko zaprosijo delujoči v kulturi s statusom samozaposlenih ali brez statusa. Vloga je enostavna, pomoč pa hitro izplačana in neobdavčena.
Več o prijavi, donacijah in solidarnostnem skladu najdete TUKAJ.

VOŠČILO OB KULTURNEM PRAZNIKU

Ob kulturnem prazniku vam želimo novih, raznolikih idej, ki bodo slejkoprej obrodile v obliki knjižnih platnic, ubranih glasov, plesnih korakov … in ljubiteljski kulturi dale novega, svežega vetra. Kljub vsesplošnemu mrtvilu ohranite nagajivost, hudomušnost in si dovolite biti nekulturno prešerni!

V upanju, da se kmalu znebimo e-oči in si sežemo v roke,

Vaša ZKDS

 

Naj police pokajo po šivih! Foto: S. Š.

 

 

Ker Vlada ni imenovala mag. Marka Repnika, se je ZKDS javnosti odločila nameniti spodnjo izjavo.

Četrtek, 24. december 2020, bo za ljubiteljsko kulturo obveljal kot žalosten dan. Kljub korektno izvedenemu javnemu natečaju, na osnovi katerega je nadzorni odbor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) že v oktobru predlagal ponovno imenovanje dosedanjega direktorja g. Marka Repnika, Vlada RS iz neznanih razlogov tega ni storila.

JSKD je vse od svoje ustanovitve v letu 1996 ključna javna služba, ki skrbi za delovanje in razvoj  predvsem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Tudi po njegovi zaslugi sta organiziranost in aktivnost ljubiteljske kulture v naši državi med najboljšimi v Evropi, še posebej pa v tem smislu izstopa množičnost ljubiteljske kulture. V Sloveniji danes deluje nekaj več kot 110.000 članov in podpornikov iz 6.034 kulturnih društev in sekcij, poleg teh pa še 40.000 mladih v različnih oblikah kulturnega delovanja. Ponosni smo lahko, da je tako.

Vodenje JSKD je zahtevna naloga, ki jo lahko dobro opravlja le oseba, ki odlično pozna ljubiteljsko kulturo in je v njej tudi delovala. Vsi dosedanji direktorji so to zahtevo izpolnjevali. Politika je do zdaj do sklada delovala konstruktivno in podpirala njegovo delo in ljudi, ki so ga vodili. Ni presenetljivo, da je bil na natečaju za direktorja g. Repnik edini prijavljeni; dokaz, da je delal dobro in užival splošno podporo. Z zavrnitvijo njegovega imenovanja, ki ni bila z ničimer obrazložena, sta minister za kulturo in Vlada RS pokazali svoj prezir do ustanove, ki že četrt stoletja uspešno služi interesu ljubiteljske kulture. A v resnici si zasluži prezir tisti, ki kadrovsko politiko izvaja na tak način.

Še posebej opozarjamo na dejstvo, da bo Slovenija poleti 2021 gostila največji dogodek na področju ljubiteljske kulture do sedaj: srečanje pevskih zborov iz vse Evrope, Europa Cantat. Namesto nujne podpore ministrstva je JSKD zdaj ostal brez človeka, ki je nad projektom bdel zadnja štiri leta.

Krovna nevladna organizacija ljubiteljske kulture, Zveza kulturnih društev Slovenije, ostro nasprotuje takemu ravnanju Vlade RS, ki ji strokovnost in dobro delo njene lastne ustanove očitno ne pomenita nič. Štejemo ga za del kadrovske čistke in s tem povezano politizacijo kulture, ki jo vlada brez vsakršnih skrupulov izvaja, kadarkoli se ji za to ponudi priložnost. To je malopridno početje, nad katerim smo zgroženi tudi ljubiteljski kulturni delavci in se mu bomo v skladu z načelom umetniške in človekove svobode vselej upirali. Kultura pač ni bila nikdar naprodaj in tako naj ostane tudi v prihodnje!

Zveza kulturnih društev Slovenije

Sporočamo, da se je od 15. decembra naprej na festival Europa Cantat mogoče prijaviti na TEJ POVEZAVI.

Spoštovani predstavniki prostovoljskih organizacij,

Sklad za NVO želijo že tretjič ukiniti. Ker smo z njim prvič prejeli mehanizem, s katerim lahko prostovoljske organizacije kandidirajo za sredstva za mentorje prostovoljcev in za profesionalizacijo v našem sektorju, bo brez njega zazijala precejšnja vrzel. Do 3. 1. ob 00:00 jim  lahko s podpisom izrazite podporo TUKAJ.

Zveza kulturnih društev Slovenije in revija Primus vas v sodelovanju z JSKD – Območno izpostavo Ljubljana vljudno vabita k udeležbi na literarnem natečaju Drugo leto bo (moj) svet drugačen, kjer se boste zaobljubili (literaturi). Kako? Tako, da v obliki pisma, namenjenega drugemu, tretjemu, naravi, nadnaravnemu … in, nenazadnje, sebi, spregovorite o svoji(h) novoletni(h) zaobljubi/-ah in pripomorete k čudovitemu začetku (literarnega) leta. Vse podrobnosti o natečaju in oddaji prispevkov najdete TUKAJ.

Dobrodošli, veselimo se vaših prispevkov, ki bodo pripomogla k lepemu začetku novega (literarnega) leta!

Kolaž in foto: akademska slikarka Mojca Senegačnik

 

NOVOLETNO VOŠČILO

NOVOLETNO VOŠČILO

Drage ustvarjalke in ustvarjalci,

naj bo z novim letom naš svet drugačen, boljši in bolj naklonjen kulturi, ki nas povezuje, osrečuje in osmišlja tudi Zvezine korake!

 

Kolaž in foto: akademska slikarka Mojca Senegačnik

 

 

Bodite zvezdonosci še naprej, kajti:

 

Zvezde so na zemlji.

Ko se zvečeri, jih

posuješ po makovem nebu

in vanj s čevljem odtisneš

lunin pečat.

(Sara Špelec)

 

Naj vam bodo zvezde v drugem letu čim bolj naklonjene, vse dobro – s prisrčnimi poZDRAVI,

 

Vaša ZKDS

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19

Ker se bliža čas izvedbe rednih zborov članov (skupščin, konferenc, …) posameznih združenj in se je v zvezi z njihovo izvedbo v času epidemije nakopičilo že kar nekaj vprašanj, vam v prilogi posredujemo obvestilo, ki temelji na pred dnevi sprejetem Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).

Ostanite zdravi!

INTERVJU S PREDSEDNIKOM JANEZOM KERINOM

INTERVJU S PREDSEDNIKOM JANEZOM KERINOM

Vljudno vabljeni k branju intervjuja s predsednikom Zveze Janezom Kerinom, ki je povedal marsikaj zanimivega, o čemer se lahko prepričate v reviji Primus.

Foto: S. Š.

 

BRANKA BEZELJAK - PREJEMNICA PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

BRANKA BEZELJAK - PREJEMNICA PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

S ponosom sporočamo, da je Branka Bezeljak, dolgoletna članica ZKDS in plodovita ter presežna ustvarjalka na področju kulture, postala prejemnica plakete Državnega sveta Republike Slovenije, ki jo podeljujejo najzaslužnejšim društvenim delavcem.

Branki iskreno čestitamo, ji želimo veliko uspehov in se veselimo novih sodelovanj!

Foto: osebni arhiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA RUBRIKA KULTURNE NOVICE

NOVA RUBRIKA KULTURNE NOVICE

Spoštovani,

nekateri ste najbrž že opazili, da se je 3. 11. 2020 na naši spletni strani pojavil »čarobni gumb«, natančneje aktivna povezava Kulturne novice. Primarno je rubrika namenjena (vašemu) obveščanju o kulturnih novicah na področju nevladnih in drugih organizacij, sekundarno pa seznanjanju z vsebinami v naši spletni reviji Primus in večjim vseslovenskim kulturnim dogodkom, ki nam jih boste posredovali v seznanitev in objavo na info@zkds.eu.

Naša spletna stran bo živa samo, če jo boste obiskovali, prebirali in soustvarjali njene vsebine – dobrodošli, nikoli ni prezgodaj!

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19) V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19) V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH

Na spletni strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti najdete aktualna priporočila za izvajanje skupinskih kulturnih dejavnostih, ki jih je NIJZ izdal že pred nekaj meseci in so zdaj ponovno še kako aktualni.

 

PROBLEMSKA KONFERENCA O LJUBITELJSKI KULTURI JE DO NADALJNJEGA ODPOVEDANA

PROBLEMSKA KONFERENCA O LJUBITELJSKI KULTURI JE DO NADALJNJEGA ODPOVEDANA

Zveza kulturnih društev Celje prireja problemsko konferenco o ljubiteljski kulturi z naslovom Ljubiteljska kultura včeraj, danes, za jutri, ki zaradi nastalih razmer v soboto, 17. oktobra žal NE  bo potekala v celjskem Narodnem domu. Konferenco, s katero želijo obeležiti 85-letnico Zleta svobod v Celju in osvetliti stanje v ljubiteljski kulturi, bodo zato izpeljali takoj, ko bo mogoče. Si pa v prilogi lahko še vedno ogledate vabilo, ki bo, upamo, kmalu spet aktualno.

 

VABILO K SODELOVANJU SNOVANJA 85-LETNICE ZLETA SVOBOD

VABILO K SODELOVANJU SNOVANJA 85-LETNICE ZLETA SVOBOD

Zveza kulturnih društev Celje želi letos obeležiti pomemben jubilej: 85-letnico Zleta Svobod, katerega naslednica je današnja Zveza kulturnih društev. V soboto, 26. septembra 2020, nameravajo v centru Celja prirediti slavnostni dogodek s promenadnimi koncerti, parado pihalnih orkestrov ter z osrednjo prireditvijo na Glavnem ali Kekovem trgu, kjer bodo nastopile kulturniške skupine in kulturna društva. Ob tej priložnosti vabijo k sodelovanju čim širšo paleto društev iz regije in širšega slovenskega prostora. Vsi zainteresirani naj jim pišejo na e-naslov zkd.celje@gmail.com ali se jim oglasijo na 03/426 06 30 ali 031/ 309 303.

 

 

SESTANEK NOVEGA VODSTVA ZKDS

SESTANEK NOVEGA VODSTVA ZKDS

V torek, 21. 7., je v prostorih JSKD na Štefanovi 5 potekal uvodni sestanek novega vodstva in primopredaja dela novemu predsedniku Janezu Kerinu. Slednji je v konstruktivnem pogovoru s podpredsednico Marijano Kolenko in podpredsednikom Jožetom Ostermanom začrtal strategije nadaljnjega delovanja ZKDS, ki jo čakajo številni novi izzivi, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Od leve proti desni: predsednik Janez Kerin, podpredsednik Jože Osterman in podpredsednica Marijana Kolenko.

MAG. FRANCI PIVEC JE PREJEL VISOKO AVSTRIJSKO ODLIKOVANJE

MAG. FRANCI PIVEC JE PREJEL VISOKO AVSTRIJSKO ODLIKOVANJE

Mag. Franci Pivec, vsestranski kulturnik, častni član ZKDS in prejemnik zlate plakete JSKD, je prejel častni križ za znanost in umetnost I. reda Republike Avstrije. Visoko odlikovanje za njegova izjemna prizadevanja za medsebojno razumevanje ter zasluge za poglobitev dobrih odnosov med Slovenijo in Avstrijo na številnih kulturnih področjih so mu izročili v prostorih avstrijske rezidence v Ljubljani. Pridružujemo se čestitkam za visoko priznanje in vas vabimo k branju podrobnejše utemeljitve.

Mag. Franci Pivec v družbi Mije Aleš – nekdanje predsednice ZKDS. Foto: arhiv ZKDS

 

 

 

ZAČETEK KAMPANJE MI SMO #ODPRTI ZA KULTURO

ZAČETEK KAMPANJE MI SMO #ODPRTI ZA KULTURO

Producentke in producenti v kulturi iz nevladnih organizacij, ljubiteljske kulture, javnih zavodov, festivalov in strokovnih združenj iz vse Slovenije se združujejo v kampanjo Mi smo #odprti za kulturo. Z njo želijo preko niza dogodkov in komunikacijskih akcij poudariti pomen kulture in umetnosti v življenju ljudi ter izboljšati njeno prepoznavnost in podobo v javnosti. Med organizatorji kampanje je tudi dr. Tomaž Simetinger, predsednik ZKD Ljubljana.

Njihov moto je takšen:

Združili smo se, ker verjamemo, da je kultura ključen povezovalen element v družbi. In ker ji želimo v njej dati primerno mesto. Ker smo #odprti za različnost. Za film. Gledališče. Glasbo. Ples. Literaturo. Muzeje. Umetnost. Teorijo. Humanistiko. Drugačnost. Skupnost. Ker smo #odprti za kulturo.

Vse o kampanji izveste TUKAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-COV-2

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-COV-2

V priloženem dokumentu so na ogled dne 22. 6. 2020 izdana NIJZ-jeva Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju skupinskih kulturnih dejavnosti. Vsebinski poudarki so predvsem na zborovski in plesni dejavnosti.

NOVI PREDSEDNIK ZKD SLOVENIJE JE JANEZ KERIN

NOVI PREDSEDNIK ZKD SLOVENIJE JE JANEZ KERIN

ZKD Slovenije je 23. 6. 2020 na redni letni konferenci izvolila novega predsednika: Janeza Kerina – magistra prava iz Leskovca pri Krškem, dolgoletnega kulturnega delavca in predsednika tamkajšnjega društva. Zveza je na konferenci kritično ocenila svoje delo in sprejela usmeritve, s katerimi bi v prihodnje zaustavila pešanje društvenih zvez, ki ga je mogoče opaziti zlasti na nekaterih obrobnih območjih slovenskega ozemlja, ter utrdila svoj položaj v okviru krovnih nevladnih organizacij. Pred novim predsednikom so številni izzivi, mi pa mu po starem običaju čestitamo in želimo uspešen “kulturniški štart”.

Janez Kerin – novi predsednik ZKDS; foto: osebni arhiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDNA LETNA SEJA IN IZREDNE VOLITVE ZKD SLOVENIJE

REDNA LETNA SEJA IN IZREDNE VOLITVE ZKD SLOVENIJE

Zveza kulturnih društev Slovenije bo v torek, 23. junija 2020, ob 16.00 v dvorani Kulturnega doma na Črnučah – ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov! – izvedla redno letno sejo konference, ki bo delno tudi volilna. Na nadomestnih volitvah bomo volili  predsednika oz. predsednico Zveze ter dva člana predsedstva. Poleg tega  bomo na seji razpravljali tudi o vsebinskem in finančnem poročilu delovanja ZKD Slovenije za leto 2019, o programu dela ZKD Slovenije za leto 2020 z okvirnim  finančnim načrtom, o izhodiščih za prenovo organiziranosti ZKD Slovenije in izzivih ljubiteljske kulturne dejavnosti. Seveda pa bomo pazljivo prisluhnili drug drugemu zlasti v zvezi s položajem ljubiteljske kulture po končani epidemiji koronovirusa in skušali skupaj oceniti na novo nastali položaj ter se dogovoriti za medsebojno sodelovanje in pomoč.

OBISK NA MINISTRSTVU

OBISK NA MINISTRSTVU

Neformalna  kulturniška iniciativa, ki se je začela 2014 in jo v največji meri servisira društvo nevladnih organizacij Asociacija, zdaj povezuje že več kot 40 nevladnih krovnih organizacij in stanovskih društev, pa tudi pomemben del delavcev javnih zavodov.  ZKD Slovenija v njej sodeluje od vsega začetka. Prejšnji četrtek, 11.6., smo se odzvali na poziv ministrstva za kulturo k dialogu, s katerim naj bi skupno reševali nakopičene probleme.

Sestanka smo se s strani iniciative udeležili predsednik kolegija slovenskih gledališč Uroš Korenčan, predsednica Asociacije Inga Remeta in sekretar Tadej Meserko, s strani TKDS pa predsedujoči Zveze mag. Jože Osterman in član predsedstva dr. Tomaž Simetinger. Govorili smo kot enotna skupina, ki je zastopala predvsem skupne interese vseh, povezanih v civilno iniciativo. Ministrstvo sta zastopala  državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc in v.d. direktorja direktorata za ustvarjalnost Damjan Damjanovič s sodelavci. Več o dogodku izveste v priloženem dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19) V DRUŠTVENI DEJAVNOSTI

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19) V DRUŠTVENI DEJAVNOSTI

Spoštovani članice in člani ljubiteljskih kulturnih društev!

Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti smo si v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije v preteklih tednih prizadevali pridobiti ustrezna mnenja, preučiti prakse iz tujine in strokovne študije o možnosti prenosa okužbe z virusom Covid-19 med petjem, igranjem na inštrumente in plesom, ki so najbolj množične ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji (z njo se ukvarja več kot 100.000 ljudi). Kljub temu da ima vrnitev njihovega delovanja po karanteni veliko pozitivnih učinkov, od socialnih do psiholoških in drugih, moramo biti pri ponovni vzpostavitvi previdni, premišljeni in odgovorni, da združevanja ne bi prinesla prevelikega tveganja širjenja novih okužb.

Zato smo si prek različnih strokovnjakov in tudi prek izkušenj slovenskih ustvarjalcev v tujini prizadevali pridobiti verodostojne informacije in primere dobrih praks. V nekaterih državah so posamezne kulturne ustanove, organizacije in zveze že zbrale podobne smernice, pridobili smo podrobnejše podatke iz Norveške, Avstrije, Francije, Nemčije, Španije, Nizozemske, Belgije, Estonije in Portugalske

(nekaj primerov: Norveška 1,

, Nemčija 1,
, Avstrija, Francija).

Na osnovi tega smo pripravili predlog priporočil za zborovsko, inštrumentalno in folklorno dejavnost ter jih poslali v presojo na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Služba za komunikacijo NIJZ nam je za glasbene dejavnosti svetovala priporočila kot za

oz. za folklorno dejavnost kot za
, na podlagi teh pa bi bilo po naši presoji treba zagotoviti vsaj naslednje minimalne standarde, s katerimi društva seznanjamo v prilogi (dodajamo tudi povzetke v obliki »10 zlatih pravil varnejše izvedbe vaj«).

Glede na zadnja sproščanja omejitvenih ukrepov v tem trenutku torej svetujemo predvsem premišljeno načrtovanje postopnega in prilagojenega vračanja k skupinskim aktivnostim, ključnega pomena pri tem pa je odgovornost skupine in osebna odgovornost vsakega člana društva.

V naslednjih dneh pričakujemo še podrobnejši odgovor z NIJZ. Priporočila bomo v skladu z njihovim mnenjem in glede na razmere dopolnjevali in vas o tem obveščali.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

in

Zveza kulturnih društev Slovenije

SPOROČILO JSKD GLEDE VAJ ZBOROV IN ORKESTROV

SPOROČILO JSKD GLEDE VAJ ZBOROV IN ORKESTROV

JSKD zagovarja in priporoča, da najmanj do 1. junija počakate s skupnimi vajami. Več o prizadevanjih za zbiranje nadaljnjih informacij pa najdete tukaj.

KARANTENSKA POETESA JE POSTALA TINA PEGAN

KARANTENSKA POETESA JE POSTALA TINA PEGAN

Na Zvezi kulturnih društev Slovenije in v reviji Primus smo marca razpisali literarni natečaj za najboljšo pesem v ustvarjalni izolaciji, na katerega se je odzvalo 137 pesnic in pesnikov s prav toliko novimi avtorskimi pesmimi.

Mag. Ana Porenta in mag. Matej Krajnc sta izbrala najboljše karantenske poetese in barde ter lastnoročno natipkala svoj nepreklicni izbor, ki se glasi takole:

 

Naziv karantenske poetese pripade Tini Pegan, ki ji Zveza kulturnih društev Slovenije poklanja finančno nagrado v višini 150 evrov!

Drugookronani Aljaž Primožič si je prislužil letno naročnino na revijo Mentor,

tretjeokronana Tanja Ocelić pa knjižno nagrado Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

 

Z objavo so nagrajeni tudi karantenski pesniški sopotniki, ki slišijo na imena:

Helena Zemljič, Sandra Erpe, Franjo Frančič, Sara Zupan in Klemen Berus.

 

V reviji Primus smo objavili pesmi vseh izbrancev – vabljeni k branju!

Slika in foto: akademska slikarka Mojca Senegačnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2020

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2020

Letošnji TLK poteka na medmrežju od 15. do 24. maja, z razširjenim datumom do 15. junija. Ustvarjalce vseh generacij, društva, zveze, neformalne umetniške skupine ter ostale organizacije vabimo, da soustvarjate spletne vsebine in jih prijavite v

 

MEMORANDUM O DELOVANJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV

MEMORANDUM O DELOVANJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV

Predsedstvo Zveze kulturnih društev Slovenije je na ministrstvo za kulturo, državni zbor, župane in občinske svetnike naslovilo spodaj priloženi Memorandum o delovanju ljubiteljskih kulturnih društev v obdobju  omejenega javnega življenja. Z njim želi opozoriti na nekatera odprta vprašanja trenutnega stanja ljubiteljske kulture, še bolj pa na težave, s katerimi se bo treba soočiti po koncu epidemije. Radi bi v kar največji meri prispevali svoj delež k normalizaciji pa tudi izboljšanju določenih segmentov družbenega življenja, kar vsekakor predstavljajo velik izziv tudi za kulturna društva. Upamo, da ga bodo naslovniki vzeli v resno obravnavo in v okvirih svojih zmožnosti naredili kar se da za realizacijo naših  predlogov.

Želimo vam uspešno delo in ostanite zdravi,

mag. Jože Osterman, predsedujoči ZKD Slovenije

POSLOVILA SE JE ALENKA BOLE VRABEC

POSLOVILA SE JE ALENKA BOLE VRABEC

Zveza kulturnih društev Slovenije je utrpela veliko izgubo. Včeraj nas je namreč zapustila častna članica Alenka Bole Vrabec – prevajalka, gledališčnica in ena najvidnejših predstavnikov slovenske kulturne krajine. Za svoje delo je prejela številne nagrade in se, kot pravijo v Združenju dramskih umetnikov, z zlatimi črkami zapisala v slovensko kulturo. In tako bo ostala zapisana tudi v našem spominu, o čemer med drugim priča tale čudovit spominski zapis.

LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO PESEM V KULTURNI IZOLACIJI

LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO PESEM V KULTURNI IZOLACIJI

Zveza kulturnih društev Slovenije in revija Primus vas vljudno vabita, da s pesniško besedo rečete ko(ro)nec ustvarjalnemu molku – čas je, da svoja osamitvena občutja ubesedite s sodelovanjem na literarnem natečaju Umetnost je korona stvarstva, kjer zbiramo najboljše, še neobjavljene pesmi, nastale v literarni izolaciji. Veseli bomo vsakršnega popisovanja občutenj – kako si zapolnjujete čas, občutite osamo, kaj pogrešate, česa ne … –, prepovedana je le beseda korona, ki jo bomo premagali tudi z ustvarjalnostjo.

Pravila oddaje so natančno zapisana tukaj, na morebitna vprašanja pa odgovarjamo na e-naslovu ustvarjaj.doma@gmail.com

Slika in foto: akademska slikarka Mojca Senegačnik

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA V ČASU IZOLACIJE

KULTURA V ČASU IZOLACIJE

Spoštovani članice in člani kulturnih društev, dragi prijatelji,

zaradi možnosti okužbe z novim koronovirusom so se naša življenja skorajda čez noč precej spremenila. Izolacija, v kateri bomo nekaj časa morali živeti, se zdi kot nekaj, kar je v temeljnem nasprotju z našim kulturnim delovanjem. To temelji na druženju , skupnem delu in skupnem ponosu nad dosežki, ki jih ustvarjamo, in nad zadovoljstvom publike, ki ji jih poklanjamo.

Pa ni čisto tako. Kultura je hkrati tudi pozorno prisluškovanje sebi, saj le iz te tihe, intimne osnove  potegnemo tisto, kar je lastno samo nam, in iz  česar raste naša kreativnost. Tišina izolacije je zato možnost novega razmisleka o našem ustvarjanju, naši motivaciji in naši zvestobi sebi in svetu, ki se zdi danes odprtejši za razmišljanje o najglobljih človeških vrednotah, saj ga stiska sili v samorefleksijo. To je lahko dobro.  Čas misli, ki smo ga na tak način dobili, je zato lahko še kako dragocen za naše bodoče kulturno ustvarjanje in človeško rast.

Zdaj je torej čas za porajanje novih idej, pisanje o svojem dojemanju kulture in sveta okrog nas, umirjene komunikacije na družbenih omrežjih, ki ji lahko prav kulturniki prispevamo pečat tehtnosti, zmernosti in globljega razumevanja novega položaja, v katerem se je znašla družba. Tudi čas nastopov in dogodkov,  kot so jih  priredili  glasbeniki na balkonih in vrtovih svojih domov. Čas nove intime. Ko se bodo spet odprla vrata kulturnih domov, dvoran, ateljejev in prostorov, ki jih polnimo s svojim delovanjem, bomo zato družbi lahko dali marsikaj novega.

Dragi prijatelji,  po svojih najboljših močeh se torej vključujmo v javno življenje, čeprav je bistveno drugačno kot prej. Imejmo pogum in samozavest, danes je prav kultura tisto, kar svet v svoji osami najbolj potrebuje.

In zdravi ostanite!

 

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 

ODPRT RAZPIS ZA AMATEO NAGRADO 2020

ODPRT RAZPIS ZA AMATEO NAGRADO 2020

Za vse ustvarjalne projekte, ki imajo pozitiven vpliv na družbo, je letos ponovno odprt razpis za Amateo nagrado 2020 (Amateo Awards).  Če s svojim ustvarjanjem na področju ljubiteljske kulture pozitivno vplivate na vašo okolico in družbo, lahko osvojite 1000 €, ki jih bo prejemnik Amateo nagrade dobil na podelitvi 18. junija 2020 na Dunaju. Podrobnosti, kontakti in prijavnica so tukaj.

 

SUBVENCIJE DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV MLADIH

SUBVENCIJE DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV MLADIH

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD izvaja pomoč brezposelnim mladim do vključno 29. leta starosti. Prijave zbirajo do 27. marca 2020, vse vsebinske in kontaktne informacije pa so na voljo na spletni strani JSKD.

 

RAVNIHARJEVA PLAKETA 2020

RAVNIHARJEVA PLAKETA 2020

Do 31. 3. 2020 zbiramo predloge za podelitev Ravniharjeve plakete, ki se podeljuje za nesebično in dosledno moralno in materialno podpiranje ljubiteljske kulture ter pomoč pri njenem uveljavljanju in širjenju na vseh nivojih družbenega življenja države in lokalne skupnosti. Podeljena bo na osrednji slovesnosti Tedna ljubiteljske kulture 14. maja 2020 v Krškem.

Predloge zbiramo na e-naslov info@zkds.eu in na poštni naslov Štefanova ul. 5, Zveza kulturnih društev Slovenije, 1000 Ljubljana, podrobnosti o prijavi pa najdete v priloženem dokumentu.

 

REDNA LETNA KONFERENCA ZKD SLOVENIJE

REDNA LETNA KONFERENCA ZKD SLOVENIJE

Sporočamo vam, da bo redna letna konferenca ZKD Slovenije 30. marca 2020 ob 16.00 v Ljubljani, o natančnejši lokaciji srečanja pa vas obvestimo najkasneje do 15. marca, ko bomo objavili oziroma vam posredovali tudi sklic seje.

Dnevni red konference:

 • sprejetje poslovnega in finančnega poročila za leto 2019,
 • program ZKDS za leto 2020,
 • obravnava osnutkov statuta, strategije 2020–21 in dopolnitev partnerskega sporazuma ZKDS-JSKD,
 • vsebinski povzetek Analize 2019 – Stanja in razvojnih usmeritev ZKD Slovenije,
 • volilni del konference: nadomestne volitve predsednika/-ce, oz. članov in nadomestnih članov.

Predsedstvo predlaga, da bi v razpravi o osnutkih temeljnih dokumentov največjo pozornost posvetili  predvsem  osnutku novega statuta, ki bo bistveno vplival na bodoče delo Zveze v prihodnjih mandatih. Ker  je predsedstvo sklenilo, da bi razprava o statutu trajala vsaj do konca letošnjega leta in da bo za razpravo  skušalo animirati celotno članstvo, bodo sklepi konference o tem aktu predvsem usmeritveni. Oba druga akta: strategijo in dopolnitev partnerskega sporazuma bo predsedstvo oblikovalo v skladu s statutarno razpravo in o tem sproti obveščalo članstvo, v končni obliki pa bi jih sprejelo jeseni.

 

RAZSTAVA KULTURO LJUDSTVU!

RAZSTAVA KULTURO LJUDSTVU!

Članom kulturnih društev in nasploh vsem, ki jih zanima kultura, sporočamo, da bo v celjskem Muzeju novejše zgodovine (Prešernova 17, Celje) do 31. marca 2020 na ogled razstava Kulturo ljudstvu!, postavljena v počastitev 100-letnice celjskega kulturnega društva Svoboda, v marsičem predhodnika ZKD Slovenije. Kdor razstave ne more obiskati osebno, si jo lahko na zgoraj vstavljeni povezavi ogleda tudi v virtualni obliki.

NADOMESTNE VOLITVE: IZVOLITEV NOVEGA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE ZKD SLOVENIJE

NADOMESTNE VOLITVE: IZVOLITEV NOVEGA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE ZKD SLOVENIJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da je predsedstvo ZKDS pričelo s kandidacijskim postopkom za izvolitev novega predsednika/predsednice ZKDS. Vse članice vljudno vabimo k predlogom kandidatov.

Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek življenjepis z opisom njegovih izkušenj v kulturnih, društvenih in drugih dejavnostih ter kratka vizija vodenja in prioritet za delovanje ZKDS v prihodnjem mandatnem obdobju. Mandat izvoljenega predsednika se zaključi istočasno z mandatom drugih že izvoljenih organov ZKD Slovenije, predvidoma do volilne konference spomladi 2022.

Volitve bodo izvedene na redni letni konferenci dne 30. 3. 2020, predsedstvo pa bo najkasneje 7 dni pred omenjenim datumom vsem članicam kot gradivo za skupščino posredovalo seznam vseh kandidatov za predsednika in podpredsednike ZKDS, katerih kandidature so bile popolne. Za morebitna vprašanja smo na voljo na info@zkds.eu.

PREDSEDNIŠKO FUNKCIJO ZKDS ZAČASNO OPRAVLJA JOŽE OSTERMAN

PREDSEDNIŠKO FUNKCIJO ZKDS ZAČASNO OPRAVLJA JOŽE OSTERMAN

Obveščamo vas, da začasno funkcijo zastopnika Zveze kulturnih društev Slovenije opravlja Jože Osterman, dosedanji podpredsednik.

SKUPNI SPORAZUM Z ZAVODOM IPF - DOPOLNITEV SPORAZUMA ZA PLESNA DRUŠTVA

SKUPNI SPORAZUM Z ZAVODOM IPF - DOPOLNITEV SPORAZUMA ZA PLESNA DRUŠTVA

V uradnem listu RS z dne 27.12.2019 je objavljen skupni sporazum za določitev višine nadomestil kulturnih društev za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev, ki so ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije sklenili z Zavodom IPF. Veljati začne 15. dan po objavi v Uradnem listu, torej z 11.1.2020.

Gre za razširitev obstoječega sporazuma s posebnim določilom (19. člen) za ljubiteljska kulturna društva, ki opravljajo dejavnost poučevanja plesa, v okviru katerega se prizna znižanje v višini 10% skladno s 6. členom tega sporazuma.

Za plesna društva, ki opravljajo dejavnost poučevanja plesa in pri tem uporabljajo fonograme, veljajo določila Skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 44/19), pri čemer je ljubiteljskim društvom pri plačevanju nadomestil priznan 10% popust. Vsebino sporazuma in tarife za nadomestila pri poučevanju plesa najdete na

. Če fonogramov pri poučevanju plesa ne uporabljate ali uporabljate nekomercialno izdane fonograme, vam nadomestil po tem sporazumu ni potrebno plačevati. Za več informacij in pojasnil se lahko obrnete na: Ajda Kožar, tel. št. 01/527-29-36, prireditve@ipf.si.

VOŠČILO 2020

VOŠČILO 2020

 

SPLOŠNA ANALIZA STANJA V LJUBITELJSKI KULTURI

SPLOŠNA ANALIZA STANJA V LJUBITELJSKI KULTURI

Zveza kulturnih društev Slovenije je v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti izvedla splošno analizo stanja na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji.

Namen raziskave je ugotoviti potrebe in oblikovati prioritete na področju mreženja in zagovorništva v ljubiteljski kulturni dejavnosti na osnovi analize stanja, in sicer finančnih, kadrovskih in prostorskih kapacitet v kulturnih društvih, področja umetniškega mentorstva, zagovorništva, svetovanja in informiranja ter mreženja in sodelovanja s sorodnimi organizacijami. Menimo, da sta ti dve dejavnosti ključni za razvoj in napredek krovne organizacije na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji, pri čemer bomo zasledovali naslednje cilje:

 • oblikovanje načrta za boljše in učinkovitejše mreženje oz. povezovanje ljubiteljskih kulturnih akterjev,
 • oblikovanje načrta za izvajanje zagovorništva – izražanje, uveljavljanje in zastopanje interesov kulturnih društev v javnosti – ter prizadevanje za čim boljši zakonodajni in kulturno‑politični okvir za delovanje ljubiteljske kulture,
 • oblikovanje strategije dela z vizijo Zveze kulturnih društev Slovenije za mreženje, zagovorništvo ter razvoj področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji in
 • oblikovanje priporočila območnim in področnim zvezam za izvajanje konkretnih nalog glede na potrebe dela v kulturnih društvih in razvoja ljubiteljske kulturne dejavnosti v njihovem lokalnem okolju.

V pripetku je celotna analiza stanja ter analiza vprašalnika za kulturna društva (z grafi), ki sicer del splošne analize.

PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na spletnih straneh Državnega sveta Republike Slovenije je objavljen Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2019.

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo namreč v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v četrtek, 5. decembra 2019, ob 11.00 uri, v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4.

Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.

Rok za prijavo je 8. november 2019.

Obrazci in več informacij.

NADOMESTNE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA/-CO ZKDS

NADOMESTNE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA/-CO ZKDS

Spoštovani,

Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) razpisuje nadomestne volitve za mesto predsednika/-ce ZKDS zaradi odstopa dosedanje predsednice, Mije Aleš. Poziv za predlaganje kandidatov/kandidatk je v prilogi, svoje predloge pošljite najkasneje do 19. novembra 2019. Datum izredne konference bo objavljen naknadno. Poziv je v prilogi.

MARIJANA KOLENKO PREJEMNICA NAJVIŠJE NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA

MARIJANA KOLENKO PREJEMNICA NAJVIŠJE NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA

Marijana Kolenko, podpredsednica Zveze kulturnih društev Slovenije (ZKDS) in članica nadzornega odbora Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), je dobitnica najvišje državne nagrade na področju šolstva za leto 2019, in sicer za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Marijana je ravnateljica Osnovne šole Lava Celje, seveda pa zelo veliko deluje tudi na področju kulture, saj je poklicno delala tudi kot vodja območne enote JSKD v Celju. Po njeni zaslugi je OŠ Lava zagotovo ena najživahnejših slovenskih osnovnih šol, ki je že večkrat presenetila z izvedbo inovativnih projektov osnovnošolskega izobraževanja, tudi na področju kulturne vzgoje. Nagrado je v družbi še devetih, ki so jih dobili za delovanje na različnih področjih, nagrajencev ter predsednika vlade ter šolskega ministra prejela v ljubljanskem Cankarjevem domu.

ČESA SI PA VI ŽELITE? FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

ČESA SI PA VI ŽELITE? FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

Dragi pevci in zborovodje…
do vas je morda že prišla informacija, da bo v Ljubljani od 16.-25. julija 2021 največji evropski koncertno-izobraževalni zborovskih festival Europa cantat.

Program pripravlja mednarodna glasbena komisija, pri tem pa lahko upošteva tudi želje gostiteljev.
Zato je zdaj priložnost, da poveste, kaj bi na festivalu želeli slišati, peti ali spoznati.
Možnosti predlogov:
• za tuje zborovske dirigente, s katerimi bi radi peli ali poslušali njihov koncert
• za teme in sporede delavnic
• za predavatelje in teme za predavanja o zborovskih temah, ki vas zanimajo
• neobičajne, kreativne programske zamisli za povezovanje zborovstva z drugimi področji
• presenetljive, neklasične lokacije za glasbene dogodke v Ljubljani
• zanimive slovenske neglasbene glasbene izvajalce, ki bi jih želeli predstaviti tujim udeležencem
Rok za oddajo predlogov: 10. oktober 2019

Informacijo o možnostih, ilustrativne video posnetke festivala in kako oddati predloge najdete v priponki.
Program ustvarjamo skupaj – brez vaših želja nam bodo program ustvarjali le drugi. Izkoristimo priložnost!

ZKDS PODPRLA JAVNO PISMO VLADI ZA IZBOLJŠANJE POGOJEV DELA V KULTURI

ZKDS PODPRLA JAVNO PISMO VLADI ZA IZBOLJŠANJE POGOJEV DELA V KULTURI

Zveza kulturnih društev Slovenije je podprla javno pismo za izboljšanje pogojev dela v kulturi, ki ga je oblikovala Asociacija, podprle pa so ga številne krovne organizacije na področju kulture.

Vlada je na 44. redni seji sprejela predlog proračuna za leti 2020 in 2021 iz katerih izhaja, da bo kultura v prihajajočem letu prejela nekoliko več sredstev, čez dve leti pa lahko kulturniki pričakujemo ponovno večje znižanje javnega financiranja.

Tudi tokrat smo se kulturniki povezali in oblikovali skupno javno pismo, v katerem Vlado pozivamo, da izpolni lastne obljube, saj ima v koalicijskem sporazumu jasno zapisano, da bo do leta 2020 podvojila sredstva za NVO in samozaposlene v kulturi in uvedla številne zapisane ukrepe, kar pa z minimalnim predvidenim povišanjem vsekakor ne bo možno. Več informacij in vsebina javnega pisma ter seznam podpisnikov si lahko ogledate TUKAJ.

NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2020 - 2027

NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2020 - 2027

Ministrstvo za kulturo pripravlja ključni strateški dokument, ki bo opredelil razvoj kulture in umetnosti. Pripravili ga bodo do konca leta 2019. Osrednji vodili pri nastajanju novega Nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 sta transparentnost in vključenost vseh deležnikov. V okviru tega MK organizira delavnice na različne teme, katerih namen je pridobiti mnenja in poglede različnih deležnikov v kulturi. Povzetke že izvedenih delavnic pa lahko najdete na strani Ministrstva za kulturo.

PRIZNANJA JSKD ZA LETO 2019

PRIZNANJA JSKD ZA LETO 2019

Na spletni strani JSKD je objavljen Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2019. Komisija za odličja in priznanja sklada bo na podlagi zbranih predlogov podelila letna najvišja priznanja sklada za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Rok za oddajo predlogov je sreda, 6. november 2019.

UMRL JE JANEZ KARLIN, ČASTNI ČLAN ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

UMRL JE JANEZ KARLIN, ČASTNI ČLAN ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

V 97. letu starosti je umrl častni član ZKDS, Janez Karlin. Vsem, ki smo ga poznali, je bil zgled in navdih, za kar smo mu hvaležni.
Pokopali ga bodo v družinskem krogu v Rogaški Slatini. Žalna seja bo v sredo, 12. junija 2019, ob 18. uri v mariborski dvorani IZUM.

Kulturnik širokega zamaha in energije, častni občan Maribora je ponoči odšel v 97. letu
Umrl je Janez Karlin, nestor mariborske kulture, lanski prejemnik osrednjega mestnega priznanja, devetindvajset let spoštovani ravnatelj Osnovne šole Ivana Cankarja v Mariboru. Izumil je šolska kulturna društva in s tem vzpostavil mrežo, ki je zaslužna za današnjo visoko raven slovenskega gledališča in vzgojo publike. Bil je zunajserijski kulturni organizator, funkcionar v žlahtnem pomenu, ko so se funkcije še nosile s ponosom in odgovornostjo. Tudi gledališki režiser je bil, skupaj kar pol stoletja je režiral v sedemdesetih predstavah za odrasle in otroške gledališke skupine, bil je iskalec novega repertoarja, talentov … Skoraj vse je bil v kulturni sferi: poslanec v tedanjem republiškem kulturno-prosvetnem zboru, predsednik Kulturne skupnosti Maribor, združenja gledaliških in lutkovnih skupin Slovenije, Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Maribor, Kulturno-umetniškega društva Slava Klavora.

Največja avtoriteta ljubiteljskega gledališča je bil še v časih, ko se je iz amaterskih vrst napajala vsa vrhunska gledališka kultura. Koliko mladih gledališčnikov se spominja njegovih strogih, iskrenih ocen z gledaliških srečanj po vsej državi, tudi nekdanji. Iz njegove kultne gledališke skupine KUD Slave Klavore so izšli mnogi veliki igralci – dobitniki Borštnikovih prstanov – Milena Muhič, Vlado Novak, Milada Kalezić.

Rojen je bil v Rogaški Slatini, njegovo prvo delovno mesto je bilo v dvorazrednici v Virštanju. Po vojni je izredno končal učiteljišče. Leta 1950 je bil poklican v Maribor za upravnika internata učencev industrijsko-tekstilne šole pri MTT. Ko so triletno tekstilno šolo prenesli v Kranj, je šel najprej na nižjo gimnazijo Pobrežje, kasnejšo Osnovno šolo Toneta Čufarja, potem na nižjo gimnazijo v Kamnici. V šolskem letu 1957/58 so ga postavili za ravnatelja OŠ Ivana Cankarja. Dvakrat so ga skušali neuspešno zvabiti za upravnika mariborskega SNG.
Zaslužen je, da Maribor ni izgubil Opere. Ko je bil predsednik sveta za kulturo občine Maribor, je grozilo, da jo bodo zaradi izgube ukinili. K sreči je bil tedaj funkcionar v treh republiških organih – v republiškem svetu za kulturo, pa tudi v organu, kjer so delili denar za kulturo, in še poslanec republiškega prosvetno-kulturnega zbora. Dosegel je, da je republika pokrila dolg in Opera je bila rešena.
Njegov delež pri vzponu slovenskega ljubiteljskega gledališča je v šestih desetletjih neprecenljiv. Dvanajst let je vodil KUD Slave Klavore, gledališče je bilo ob zborovstvu najslavnejše, v vrhu slovenskega in jugoslovanskega ljubiteljskega teatra. Klavora je igrala predstave, kakršne so igrali v ljubljanski Drami.

S Slavo Klavoro so bili v četrt stoletja po vsej Jugoslaviji, pa tudi na Češkem, v Nemčiji, Avstriji … Na srečanju gledaliških skupin Jugoslavije na Hvaru so bili po navadi najboljši. Delali so v skromnih razmerah, a z imenitnimi sodelavci – Bruno Hartman in Milena Godina sta bila lektorja, Tošo Primožič in Maks Kavčič scenografa. Bil je nepogrešljiv na mnogih kulturnih prireditvah v mestu. S svojo navzočnostjo jim je podeljeval poseben pomen. Zelo ga bomo pogrešali.

S PLESOM PRIČENJAMO 6. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

S PLESOM PRIČENJAMO 6. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

Od 17. do 26. maja 2019 se bo po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo okoli 1000 različnih kulturno-umetniških dogodkov, ki jih pripravljajo kulturna društva in njihove zveze, šole, vrtci in ostale kulturne in izobraževalne ustanove. Seznam vseh dogodkov si lahko ogledate na spletni strani TLK www.tlk.jskd.si.

Nacionalno odprtje Tedna ljubiteljske kulture 2019 (TLK) bo v četrtek, 16.5. ob 19.30 v Gledališču Park v Murski Soboti. Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor, ki bo na otvoritvi tudi slavnostni govornik. Z dogodkom se pridružujemo tudi 100. obletnici priključitve Prekmurja matični domovini. Letos je TLK posvečen plesni dejavnosti, zato bo otvoritveni dogodek plesno obarvan, nosi pa naslov Sprehajalec ptic, ki smo si ga sposodili od mladega prekmurskega pesnika Denisa Škofiča.

 

 

VABILO NA 2. LETNO KONFERENCO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

VABILO NA 2. LETNO KONFERENCO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Vljudno vabimo vse člane in članice Zveze kulturnih društev Slovenije na 2. letno konferenco, ki bo 17. aprila 2019, ob 16.00, v prostorih Male scene Šentjakobskega gledališča Ljubljana na Vodnikovem trgu 5/l. nadstropje v Ljubljani.

Osrednja tema konference: Dobre prakse vključevanja mladih v kulturna društva in ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Namen je dobre prakse na temo, ki je pri nas še kako pereča in kjer je vsaj na videz več težav kot primerov dobrih praks, razširiti ter seznaniti društva in ostale akterje ljubiteljske kulture z mogočimi oz. potencialnimi možnostmi in rešitvami pri vključevanju mladih v kulturna društva in ljubiteljsko kulturo. Veseli bomo vaših prispevkov, saj smo prepričani, da lahko s širjenjem dobrih praks vključevanja mladih v kulturo in umetnost pripomoremo k boljšim pogojem delovanja v društvih ter širjenju dobrih in pozitivnih idej v ljubiteljski kulturi. Lepo prosimo, da vaša društva povprašate po tovrstnih dobrih praksah ter pošljete kratke pisne prispevke do vključno ponedeljka, 15. aprila 2019, na e-mail: info@zkds.eu.

Vabilo in gradivo je v prilogi.

 
 
 

SODELUJTE V TEDNU LJUBITELJSKE KULTURE 2019

SODELUJTE V TEDNU LJUBITELJSKE KULTURE 2019

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) vabita vse kulturne ustvarjalce, da se s svojimi dogodki od 17. do 26. maja 2019 pridružite Tednu ljubiteljske kulture (TLK). TLK v letu 2019 v središče postavlja plesno dejavnost.

Sodelujejo lahko kulturna društva in zveze, lokalne skupnosti, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v drugih državah, posamezniki ter izobraževalne in kulturne ustanove z dogodki iz vseh kulturnih dejavnosti.

Sodelujete lahko s programom, ki vam najbolj ustreza – s predstavo, koncertom, z razstavami, delavnicami, kulturnim programom, pogovori z zanimivimi kulturniki, javno vajo ali dnem odprtih vrat.

Del projekta postanete s prijavo dogodka na spletni strani TLK: http://tlk.jskd.si/

AMATEO NAGRADA 2019

AMATEO NAGRADA 2019

Za vse ustvarjalne projekte, ki imajo pozitiven vpliv na družbo, je letos ponovno odprt razpis za

.

Če ste s svojim ustvarjanjem v ljubiteljski kulturi “krivi” za pozitiven vpliv na vašo okolico in družbo, lahko osvojite 1000 eurov, ki jih bo prejemnik Amateo nagrade prejel na podelitvi 6. junija 2019 v Novem Sadu.

KAJ? Amateo nagrajuje projekte z dodano vrednostjo za okolico in družbo.

KDO? Prijavijo se vsi evropski projekti. Prijavite se ali delite novice o nagrado s projekti iz vaše države!

KDAJ? Nagrada podeljena v 6. junija 2019 v Novem Sadu, Srbija.

NAGRADA? Zmagovalni projekt prejme 1000 €. Snovalci projekta postanejo Amateo ambasadorji za leto 2019. Pet nominiranih projektov, finalistov bo povabljenih na podelitev v Novem Sadu.

Prijavite se lahko do 1. marca 2019.

(prijava poteka v ang. jeziku)

Pogoj za sodelovanje je, da projekt temelji na prostovoljnem delu in vključuje ljubiteljske ustvarjalce. Prijavijo se lahko tudi zavodi in profesionalne organizacije v primeru, da je za izvedbo projekta ključna vloga ljubiteljev in da so ti vključeni tudi v procese odločanja. Več o pogojih sodelovanja (v angleškem jeziku) si lahko preberete

.

ZNANI SO PREDSTAVNIKI NVO V DELOVNI SKUPINI ZA TRAJNI DIALOG Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI V KULTURI

ZNANI SO PREDSTAVNIKI NVO V DELOVNI SKUPINI ZA TRAJNI DIALOG Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI V KULTURI

V omenjeno skupino je bil izvoljen tudi predstavnik za Ljubiteljsko kulturo, kandidat Zveze kulturnih društev Slovenije, dr. Tomaž Simetinger. Ostali kandidati, ki so imenovani kot predstavniki v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami pri Ministrstvu za kulturo, so: Nika Bezeljak, Miha Kosovel, Teja Reba in Tomaž Zaniuk.

Tomaž Simetinger je prejel največje število glasov, kar priča o tem, da je res dober in kvaliteten kandidat, sklep o imenovanju je

.

POSTOPEK IZBORA PETIH PREDSTAVNIKOV NVO V DELOVNO SKUPINO ZA TRAJNI DIALOG Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI V KULTURI

POSTOPEK IZBORA PETIH PREDSTAVNIKOV NVO V DELOVNO SKUPINO ZA TRAJNI DIALOG Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI V KULTURI

Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.

Kandidati za predstavnika NVO morajo izkazovati:

– poznavanje delovanja nevladnih organizacij v kulturi
– poznavanje področij kulture in umetnosti (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitektura in oblikovanje, intermedijske umetnosti, področja knjige, kulturne dediščine, ljubiteljske kulturne dejavnosti in avdiovizualne kulture).

Pri izbiri predstavnikov se sledi tudi cilju zagotavljanja regijske pokritosti, ki pomeni, da v skupino ne morejo biti imenovani več kot trije predstavniki iz iste statistične regije. Pri izbiri predstavniku se zasleduje tudi spolna uravnoteženost predstavnikov, kar pomeni, da morajo biti člani skupine obeh spolov. VEČ INFORMACIJ.

RAZISKAVA O LJUBITELJSKI KULTURNI DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

RAZISKAVA O LJUBITELJSKI KULTURNI DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

Spoštovani predstavniki/predstavnice kulturnih društev,

Prosimo vas za sodelovanje v raziskavi z naslovom Analiza stanja, ugotavljanje potreb in oblikovanje prioritet v okviru mreženja, zagovorništva in razvoja področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za dvig kvalitete in kulture bivanja v Sloveniji, in sicer tako, da odgovorite na anonimni vprašalnik, ki je dostopen na sledeči povezavi:   https://www.1ka.si/a/187510

Vaše sodelovanje je izjemno pomembno, saj pomeni korak bližje k soustvarjanju boljših pogojev dela v ljubiteljski kulturi, zato se vam za odgovore že vnaprej zahvaljujemo. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut časa, zbrani podatki pa bodo obravnavani strogo zaupno in uporabljeni izključno za pripravo zgoraj omenjene raziskave.

USKLAJEVANJE STATUTOV DRUŠTEV S STATUSOM DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU PO NOVEM ZAKONU O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

USKLAJEVANJE STATUTOV DRUŠTEV S STATUSOM DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU PO NOVEM ZAKONU O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Spodaj je priporočilo zvezam in kulturnim društvom glede usklajevanja temeljnih aktov oz. statutov z ozirom na novi Zakon o nevladnih organizacijah, oz. kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko ta status obdržijo.

Kulturna društva in njihove zveze s statusom društva v javnem interesu ste pred časom prejela informacijo o spremembi zakonodaje z Ministrstva za kulturo, da morate svoje akte uskladiti s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah (ZNOrg) najkasneje do 31.3.2019, kar uredite z izjavo, ki je bila priložena obvestilu. Usklajevanje pogojev, ki so potrebni za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, pa je potrebna v delu, kjer je v temeljnem aktu vašega društva opredeljen prenos premoženja v primeru prenehanja društva. To je potrebno samo v primeru, če tega v svojih aktih še nimate opredeljenega. Zagotovljen mora biti pogoj neprofitnosti, o čemer lahko več preberete v prilogi.

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE VABI K SODELOVANJU KULTURNA DRUŠTVA V OKVIRU PROJEKTA SOPA

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE VABI K SODELOVANJU KULTURNA DRUŠTVA V OKVIRU PROJEKTA SOPA

Spoštovani,

pristop SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola), ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, bo potekal v 18 lokalnih okoljih. (Brežice, Sevnica, Laško, Koper/Capodistria, Bled in Radovljica, Ljubljana, Idrija, Kočevje, Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj,
Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Murska Sobota, Ajdovščina, Nova Gorica, Ravne na Koroškem). Ob socialnem in zdravstvenem sektorju želimo doseči tudi ranljive skupine in ljudi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z rekreacijo in kulturno-umetniško dejavnostjo. Obe aktivnosti namreč vključujemo v pristop kot dejavnika krepitve zdravja.

V priponki je obvestilo o pričetku pilotnega izvajanja pristopa SOPA. Navedene so tudi možnosti vključevanja in sodelovanja, saj verjamemo, da lahko le skupaj učinkovito promoviramo zdrav življenjski slog.

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.sopa.si.

JANEZ KARLIN ČASTNI ČLAN MARIBORA

JANEZ KARLIN ČASTNI ČLAN MARIBORA

Janezu Karlinu, dolgoletnemu kulturnemu delavcu, so v sredo, 17.10.2018, ob prazniku Mestne občine Maribor, podelili naziv častni občan Maribora. Več si lahko preberete v prispevku časopisa Večer Janez Karlin novi častni občan Maribora.

Janez Karlin je tudi častni član Zveze kulturnih društev Slovenije. Več si lahko preberete TUKAJ.

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI

Na portalu eUprava je objavljen Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi kot predlog predpisa, ki je trenutno v javni obravnavi. Zakon predvideva dodatna sredstva v skupni višini 122.600.000 evrov med leti 2020 in 2026 za uresničitev nekaterih nujnih programov na področju kulture. Rok za podajo pripomb: 5. 11. 2018.

Člani kulturnih društev in njihovih zvez lahko svoje pripombe pošljete na info@zkds.eu, ki jih bomo nato kot enoten dokument ZKDS posredovali na Ministrstvo za kulturo.

SKUPNI SPORAZUM Z IPF - SORODNE PRAVICE

SKUPNI SPORAZUM Z IPF - SORODNE PRAVICE

V petek, 27.7.2018, je bil v Uradnem listu RS v številki 52 objavljen Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev, ki smo ga podpisali dne 19.7.2018. Sporazum je pripet, prav tako veljaven tarifnik za obračunavanje nadomestil Zavoda IPF.

Objavo si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2657/skupni-sporazum-za-dolocitev-visine-nadomestil-za-javno-priobcitev-fonogramov-na-prireditvah-v-organizaciji-ljubiteljskih-kulturnih-drustev

Kot je dogovorjeno v sporazumu, je le-ta začel veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS torej, 11.8.2018.

Za vsa vprašanja v zvezi z obračunavanjem nadomestil po skupnem sporazumu, lahko organizatorji kontaktirajo go. Ajdo Kožar na e-mail: ajda.kozar@ipf.si  ali po telefonu na številko 01 527 29 36.

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA JSKD

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA JSKD

Na spletnih straneh Uradnega lista RS je bil 27.7.2018 objavljen javni poziv za zbiranje predlogov za imenovanje članov nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje vlada izmed strokovnjakov s področja dela sklada, financ in pravnih zadev, tako da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni prostor in zastopanost različnih kulturni dejavnosti s področja dela sklada. Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene na skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu. Več informacij.

SKUPNE ZAHTEVE KULTURNIKOV PRED VOLITVAMI #ČASZAKULTURO

SKUPNE ZAHTEVE KULTURNIKOV PRED VOLITVAMI #ČASZAKULTURO

10. maja smo z novinarsko konferenco kulturnice in kulturniki začeli kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, ki se po spletu širi z oznako #časzakulturo, s katero skušamo to temo umestiti v predvolilni boj ter kulturi zagotoviti čim bolj primerno mesto in sredstva v času po volitvah. Skupne zahteve si lahko preberete v spodnjem dokumentu, prav tako je spodaj povezava do članka na omenjeno temo.  Kampanja je povsem odprta za vse, ki se v njej najdejo. Kampanjo koordinira Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti.

Društvo Asociacija začelo kampanjo Čas je za kulturo in umetnost

OBVESTILO O IZBORU KANDIDATA ZA PODELITEV RAVNIHARJEVE PLAKETE V LETU 2018

OBVESTILO O IZBORU KANDIDATA ZA PODELITEV RAVNIHARJEVE PLAKETE V LETU 2018

Ravniharjevo plaketo, ki se podeljuje za izjemno naklonjenost ljubiteljski kulturi ter za njeno stalno moralno in materialno podporo, v letu 2018 prejme gospod Tone Strnad, direktor Medis d.o.o., ki že dolga leta omogoča stalno finančno podporo več ljubiteljskim kulturnim sestavom ter nekaj mladim kulturnim ustvarjalcem iz Črnuč v Ljubljani.

Podelitev plakete s kipcem je bila 10. maja. 2018 ob 19.30 na otvoritveni slovesnosti Tedna ljubiteljske kulture v Prešernovem gledališču v Kranju. Nagrado je prevzela ga. Znana Dolar Strnad.

V prilogi si lahko preberete utemeljitev.

Nagrado je podelila Mija Aleš, predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije. Foto: Janez Eržen

ČESA NAS JE STRAH - VABILO NA OKROGLO MIZO

ČESA NAS JE STRAH - VABILO NA OKROGLO MIZO

ČESA NAS JE STRAH? – Izzivi sodobnega časa v folklorni dejavnosti, četrtek, 17. maj 2018 ob 19. uri, Cankarjev dom (M3-M4)

Vabljeni na osrednjo nacionalno okroglo mizo Česa nas je strah? Izzivi sodobnega časa v folklorni dejavnosti, ki jo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja v Tednu ljubiteljske kulture in Tednu vseživljenjskega učenja.
Sodelujejo:
dr. Svebor Sećak, dekan Akademije za ples
Silvester Gaberšček, vodja sektorja za nepremično kulturno
dediščino, Ministrstvo za kulturo
dr. Rajko Muršič, redni profesor za kulturno antropologijo,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Drago Kunej, predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta
ZRC SAZU
dr. Inge Breznik, svetovalka za glasbeno umetnost, Zavod RS
za šolstvo
dr. Tomaž Simetinger, etnolog in kulturni antropolog, folklorni
koreograf, strokovni selektor
Tjaša Ferenc Trampuž, samostojna strokovna svetovalka za
folklorno dejavnost, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Več informacij v vabilu.

JAVNI POZIV ZA ZAGOVORNIŠKE, KOMUNIKACIJSKE ALI INFORMACIJSKE STORITVE/PRODUKTE

JAVNI POZIV ZA ZAGOVORNIŠKE, KOMUNIKACIJSKE ALI INFORMACIJSKE STORITVE/PRODUKTE

Na spletni strani CNVOS je objavljen DRUGI JAVNI POZIV ZA OBLIKOVANJE PRODUKTOV NA PODROČJU ZAGOVORNIŠTVA IN NOVIH STORITEV NVO, ki omogoča (so)financiranje zagovorniških, komunikacijskih ali informacijskih storitev oz. produktov, ki jih nevladne organizacije potrebujejo za svoj še učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj.

Primeri produktov/storitev:

Poslovni načrt za vzpostavitev nove (ali nadgradnjo že obstoječe) storitve, ki odgovarja na konkretne potrebe v okolju.
Komunikacijska strategija (načrt komuniciranja o določeni aktualni temi).
Zagovorniški načrt (konkreten načrt, kako določeno temo spraviti na agendo, kako spremeniti kakšen predpis …).
Dokumenti, ki so potrebni za z dokazi podprto zagovorništvo – evidence-based advocacy (analize, študije, raziskave, strokovna mnenja).
Fundraising načrt (načrt pridobivanja sredstev za rešitev konkretnega problema).
Sodelovanje z različnimi strokovnjaki (na področju marketinga, odnosov z javnostjo …).

VEČ INFORMACIJ.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z DELOVANJEM DRUŠTEV - MNENJE IP

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z DELOVANJEM DRUŠTEV - MNENJE IP

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je pripravil mnenje s področja varstva osebnih podatkov, ki se opredeljuje do obdelave osebnih podatkov v zvezi z delovanjem društev po novi Splošni uredbi o varstvu podatkov (Splošna Uredba (EU) 2016/679), ki se bo pričela uporabljati dne 25. 5. 2018 in bo »nasledila« sedanji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Nova evropska uredba prinaša pomembne spremembe na področju varstva osebnih podatkov, ki bodo vplivale na vsa društva v Sloveniji (zlasti glede podlag za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z delovanjem društev).  Mnenje v prilogi.

VABILO IN GRADIVA ZA 1. SEJO KONFERENCE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE V MANDATU 2017 - 2022

VABILO IN GRADIVA ZA 1. SEJO KONFERENCE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE V MANDATU 2017 - 2022

Spoštovani predstavniki/-ce zvez kulturnih društev in društev, članic in članov Zveze kulturnih društev Slovenije,

vabimo vas na 1. sejo konference Zveze kulturnih društev Slovenije, ki bo v sredo, 18. aprila 2018, ob 16. uri, v prostorih Male scene Šentjakobskega gledališča Ljubljana na Vodnikovem trgu 5/l. nadstropje v Ljubljani. Zvonec: JSKD OI Ljubljana. Vabilo in gradiva so v prilogi.

Poročilo za 5. točko dnevnega reda bo predstavljeno na konferenci, prosimo tudi, da pripravite konkretne predloge, kako lahko Zveza kulturnih društev Slovenije izboljša pogoje dela v zvezah in društvih, kaj potrebujejo društva od zvez kulturnih društev in kaj želijo zveze od krovne zveze na področju ljubiteljske kulture. Nekaj predlogov je bilo podanih že v anketnih vprašalnikih, dobrodošle pa so bolj konkretne pobude, ki jih bo ZKDS v prihodnje poskušala realizirati, seveda v skladu s kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi.

KAKO SE SOOČITI Z VODENJEM KULTURNIH PROJEKTOV

KAKO SE SOOČITI Z VODENJEM KULTURNIH PROJEKTOV

Kako se soočiti z vodenjem kulturnih projektov je glavna tema letošnje Amateo konference, ki jo Evropska mreža za aktivno participacijo v kulturi Amateo organizira že deseto leto zapored. Program konference odgovarja na vprašanja, kako organizirati in voditi  uspešen kulturni dogodek.

Med govorniki bodo: Réka Bálog, vodja programa in mednarodna izvršna direktorica Pannonske filharmonije v Pécsu, Madžarska, Vuk Ćosić, spletni umetnik in internetni poznavalec, ki je vodil komunikacijsko strategijo Rijeke, Evropske prestolnice kulture 2020 in mag. Livija Rojc Štremfelj, vodja menedžmenta pridobivanja sredstev, ki bo osvetlila področje pridobivanja sredstev za kulturne projekte.  

Mednarodna konferenca bo potekala 10. in 11. maja 2018 v Cankarjevem Domu v Ljubljani. Konferenco Amateo v okviru projekta Art Takes Part organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, v sodelovanju s Cankarjevim domom in ob podpori programa Kreativna Evropa. 

Kotizacija za udeležbo na dvodnevni konferenci Amateo znaša 80,00 €. Za udeležence iz Slovenije polovico kotizacije krije Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Za udeležence iz Hrvaške polovico kotizacije krije Hrvatski Sabor Kulture. PRIJAVE IN VEČ INFORMACIJ.

SPREJET ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

SPREJET ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Parlament je v torek, 20.3.2018, sprejel 

. V veljavo bo predvidoma stopil sredi aprila. Ta med drugim enotno opredeljuje nevladne organizacije in odpravlja doslejšnjo zmedo in razpršenost v več kot 20 zakonih, končno odpravlja diskriminacijo oz. omogoča vsem nevladnim organizacijam na vseh področjih, da pod enakimi pogoji pridobijo status delovanja v javnem interesu, hkrati pa določa tudi nekaj temeljnih ukrepov, ki bi naj krepili in spodbujali razvoj našega nevladnega sektorja. Vsaj enako pomembno pa je, da se z zakonom ustanavlja tudi poseben proračunski sklad za NVO, v katerega se po avtomatizmu stekajo sredstva iz nerazdeljenega dela dohodninskih donacij. VEČ INFORMACIJ.

EVROPSKA POBUDA ZA MANJŠINSKE JEZIKE - POZIV K PODPISU

EVROPSKA POBUDA ZA MANJŠINSKE JEZIKE - POZIV K PODPISU

Teče zadnjih 30 dni za zbiranje podpisov za evropsko državljansko pobudo za izboljšanje pravnega položaja jezikovnih in narodnih manjšin »Minority SafePack – Milijon podpisov za raznolikost v Evropi«. Glavni cilj pobude je, da EZ/EU sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, ter okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti.

To naj vključuje politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin, pa tudi regionalne (državne) pomoči.

Za uspeh pobude bi bilo potrebno v vseh državah – članicah EU do 3. aprila 2018 zbrati milijon podpisov, hkrati pa vsaj v sedmih državah-članicah preseči določeni prag števila podpisov. Evropsko državljansko pobudo lahko v vsaki članici EU podprejo državljani, ki imajo pravico voliti v Evropski parlament (v Sloveniji so to vsaj 18 let stari državljani Republike Slovenije, ki morajo navesti svoj EMŠO – enotno matično številko). Podpisna akcija poteka po spletu, kjer so formularji za posamezne države dostopni na spletni strani www.minority-safepack.eu.

Spletna stran delo.si navaja, da je po podatkih te spletne strani je do danes iz Slovenije pobudo podpisalo 2458 ljudi, potrebnih je 6000 podpisov. Predvideno število so sicer že močno presegli v Romuniji, na Madžarskem in na Slovaškem. Skupno so sicer doslej v vseh državah Evropske unije zbrali 848.015 podpisov. Podatke je mogoče poslati tudi v pisni obliki na Klub koroških Slovencev v Ljubljani, Erjavčeva 26, p. p. 1723, 1101 Ljubljana. Poskrbeli bodo za vnos podatkov v spletni portal in tudi na ta način preprečili sramoto, »da imamo v Sloveniji polna usta besed o solidarnosti z manjšinami, ne zmoremo pa zbrati minimalnega števila podpisnikov evropske državljanske pobude.« Celoten članke lahko preberete TUKAJ.

Več informacij ter formularje najdete na tej povezavi.

POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA RAVNIHARJEVO PLAKETO

POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA RAVNIHARJEVO PLAKETO

Rok za oddajo predlogov je podaljšan do 27.3.2018!

Zveza kulturnih društev Slovenije s sedežem na Štefanovi ulici 5 v Ljubljani objavlja poziv za zbiranje predlogov za podelitev Ravniharjeve plakete, ki jo bo podelila Zveza kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju: ZKDS) v letu 2018.

Ravniharjeva plaketa se podeljuje za nesebično in dosledno moralno in materialno podpiranje  ljubiteljske kulture ter pomoč pri njenem uveljavljanju in širjenju na vseh nivojih družbenega življenja države in lokalne skupnosti.

Ravniharjevo plaketo lahko prejme posameznik, ki je izkazal izjemno naklonjenost ljubiteljski kulturi, za stalno moralno in materialno podporo, ki ju je zagotavljal bodisi s svojim vplivom bodisi neposredno z materialnimi sredstvi oz. drugo obliko stalne pomoči v večji vrednosti.

Ravniharjeva plaketa bo podeljena na osrednji slovesnosti Tedna ljubiteljske kulture 10. maja 2018 na Brdu pri Kranju.

Podrobnejše informacije o pozivu ter pravilnik o priznanjih ZKDS in Ravniharjevi plaketi so pripeti.

ODGOVOR JANEZA ZENIJA TER ČLANEK, KI NASLAVLJA ZBOROVSKO PROBLEMATIKO

ODGOVOR JANEZA ZENIJA TER ČLANEK, KI NASLAVLJA ZBOROVSKO PROBLEMATIKO

V sobotnem delu, 3.3.2018, je bilo objavljeno pismo bralcev z naslovom Bolj kot denar, birokracija hromi našo kulturo, ki ga je napisal mag. Janez Zeni, ljubiteljski kulturni manager, o tem, kaj hromi našo kulturo. Spodaj v pripetku.

Na delo.si pa je bilo 8.3.2018 objavljeno odprto pismo dekana Akademije za glasbo Marka Vatovca in direktorja JSKD Marka Repnika z naslovom Konec slovenskega vrhunskega zborovstva, ki problematizira ukinjanje financiranja vrhunskih zborovskih ansamblov iz večletnega programskega razpisa Ministrstva z kulturo.

ZKDS PODPRLA PREDLOG USTANOVITVE SKLADA NAMENJENEGA NVO

ZKDS PODPRLA PREDLOG USTANOVITVE SKLADA NAMENJENEGA NVO

Zveza kulturnih društev Slovenije je podprla predlog za vzpostavitev državnega vira, zbranega iz nerazporejene dohodnine, ki bi bil namenjen delu nevladnih organizacij, torej tudi prostovoljskih organizacij. Predlog je s strani nevladnih in prostovoljskih organizacij dobil zadostno podporo.

Parlamentarni odbor za notranje zadeve je v petek, 2.3.2018, brez glasu proti podprl

. Hkrati je odbor sprejel še pomembno dopolnilo o ustanovitvi proračunskega sklada za NVO. Gre za posebno proračunsko postavko, na kateri se avtomatsko zbirajo sredstva, ki ostajajo od t.i. 0,5% dohodninskih donacij, se pravi tista sredstva, ki bi jih ljudje lahko namenili v splošnokoristne namene, pa jih ne.

Delež dohodninskih donacij se iz leta v leto sicer povečuje, še vedno pa letno ostaja nerazporejenih 4-5 milijonov evrov. Ta sredstva bodo odslej kot poseben proračunski sklad namenjene financiranju razvoja nevladnega sektorja. Pobuda za takšen proračunski sklad je v sektorju živa že 10 let, a zaradi nasprotovanja finančnega ministrstva doslej ni bila uresničena (MF ji je ostro nasprotovalo tudi zadnji dve leti pri usklajevanju Zakona o NVO).

Amandma (spodaj) so na pobudo poslanca Janija Möderndorferja podprle in vložile vse koalicijske poslanske skupine, šlo pa je za skupno akcijo Zveze prijateljev mladine, CNVOS in Slovenske filantropije, ki jo je podprlo več kot 200 nevladnih in prostovoljskih organizacij.

PODPORA POZIVU K ODSTOPU MINISTRA

PODPORA POZIVU K ODSTOPU MINISTRA

Zveza kulturnih društev Slovenije se je pridružila k pozivu kulturnic in kulturnikov k odstopu ministra za kulturo Antona Peršaka. Ministrstvo je namreč na svoji spletni strani objavilo zapis z naslovom Gordijski vozli slovenske kulture, iz katerega je razvidno, da minister predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 ne umika iz postopka sprejemanja.

Celoten zapis z zgodovino dogajanja je dostopen v prilogi.

NEKDANJI PREDSEDNIK DRŽAVE PRIMEREN ZA PREDSEDNIKA NEMŠKE ZVEZE PEVSKIH ZBOROV

NEKDANJI PREDSEDNIK DRŽAVE PRIMEREN ZA PREDSEDNIKA NEMŠKE ZVEZE PEVSKIH ZBOROV

Nekdanji predsednik Republike Nemčije Christian Wulff (1959) je konec letošnjega februarja prevzel dolžnost predsednika Nemške zveze pevskih zborov (Deutsche Chorverband). To velja zabeležiti iz dveh razlogov:

 • ker je Nemška zveza pevskih zborov z 21.000 zbori in 1,4 milijona pevcev ter 150-letno tradicijo ena najmočnejših organizacij v najbolj razširjeni umetnosti na svetu;
 • ker kaže na prestiž, ki ga ta zveza uživa v Nemčiji, če je vredna angažiranja nekdanjega prvega človeka države.

Ni pa to kakšno izjemno presenečenje, saj je organizacijo od leta 2005 vodil Henning Scherf (1938), ki je bil tudi deželni predsednik in župan Bremna. On je na začetku svojega mandata združil ločeni pevski zvezi in uspešno prepričal nemško javnost, da so pevski zbori izraz »integrativne moči glasbe – povezava starih in mladih, ljudi različnega porekla, poklicnih usmeritev in družbenih položajev«. In Wulffova maksima iz nastopnega govora: »Poznam navdušenje za zborovsko petje, razširjeno po celem svetu. Vseeno v kateri deželi, katerem kontinentu ali mestu, zborovska pesem povsod prihaja iz srca. Kot predsednik Nemške zveze pevskih zborov se bom trudil za najširšo podporo pevski kulturi, zborovodjem in zborom v celotni državi. Naši pevski zbori so del naše kulturne dediščine in v njih se zrcali tudi raznolikost naše države. Združujejo ljudi in jim predstavljajo domovino«.

Ta zapis ni namenjen zgolj informiranju, ampak smo prav te dni na Nadzornem svetu JSKD in s soglasjem predsednice ZKDS napisali pismo ministru za kulturo, da se je zadnja leta občutno poslabšal gmotni položaj pevskih zborov v Sloveniji. Ne le Carmina Slovenica, tudi drugi najbolj kakovostni pevski zbori, ki so dosegli najvišja umetniška priznanja na svetu, se morajo odrekati zahtevnejšim študijem. In to se bo seveda poznalo leta 2021, ko bo Ljubljana kot gostiteljica festivala Evropa Cantat svetovno središče zborovskega petja.

Franci Pivec

NOVELA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZUJIK - KOMENTAR IN PRIPOMBE ZKDS

NOVELA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZUJIK - KOMENTAR IN PRIPOMBE ZKDS

Do petka, 9. februarja je v javni obravnavi Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK), ki je precej razburila širšo kulturniško javnost, ki se je zaradi domnevno škodljivih posledic, ki bi jih taka novela lahko imela za področje celotne kulture in zaradi izjemno kratkega časovnega intervala javne razprave, odzvala s skupno tiskovno konferenco, na kateri je predstavila skupno izjavo, ki jo je podpisalo več kot 50 kulturnih združenj – javnih zavodov, nevladnih organizacij, samozaposlenih v kulturi idr.

Skupni izjavi se je pridružila tudi Zveza kulturnih društev Slovenije. Seznam vseh podpisnikov najdete na tej povezavi, skupna izjava pa je pripeta. Predstavniki ZKDS so se udeležili tiskovne konference, kjer so predstavili svoje ločeno mnenje, ki se sicer podpisuje pod skupno izjavo, se pa distancira od poziva ministra Peršaka k odstopu, kar so nam nekateri nemara celo zamerili. Pa vendar je tiskovna konferenca potekala v duhu splošnega nezadovoljstva na področju kulture, tudi nedavnega izpada nekaterih eminentnih organizacij iz programskega razpisa Ministrstva za kulturo, med katerimi je tudi APZ Tone Tomšič, za katerega lahko mirno rečemo, da je sicer ljubiteljski po svoji sestavi glede zaposljivosti, sicer pa o njegovi profesionalnosti spričo vrhunskosti in doseganja najvišjih priznanj doma in v tujini ni nobenega dvoma. Prav tako je pripeta ločena izjava ZKDS.

ZKDS se je v roku s pripombami in komentarji odzvala tudi na Novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK-a, ki ga prav tako pripenjamo.

ZKDS je je odzvala tudi na povabilo Komisije za kulturo na sejo glede financiranja programov na področju umetnosti in kulture, ki je bila v torek, 6.2.2108, ob 18. uri, v Državnem zboru in je potekala v duhu nedavno izpadlih profesionalnih nevladnih organizacij iz programskega razpisa, kjer so poslanci podprli sklep Nacionalnega sveta za kulturo, da naj Ministrstvo za kulturo najde interventna sredstva za reševanje krize izpadlih organizacij, ki jim to isto ministrstvo sicer priznava vrhunskost in odličnost, v isti sapi pa hiti opravičevati svoje odločitve z neprepričljivo floskulo – namreč, da ni denarja. Nekaj o tem si lahko preberete na tej povezavi.

Nekaj medijskih odzivov na aktualno dogajanje v kulturi:

Direktor festivala Seviqc Brežice napovedal gladovno stavko, če finančna sredstva ne bodo kmalu zagotovljena

Dolina šentflorjanska, pozdravljena!

PROJEKT POGUM

PROJEKT POGUM

Zveza kulturnih društev Slovenije je vključena v projekt POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, kjer gre za  spodbujanje načina razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Zaenkrat aktivnosti potekajo v okviru razvojnega tima, katerega članica je tudi Simona Zorc Ramovš, poznavalka gledališke umetnosti, pedagoginja in dolgoletna delavka na področju ljubiteljske kulture, ki je za Zvezo kulturnih društev Slovenije zadolžena za spremljanje in izvajanje projekta kot zunanja izvajalka. Ko se bodo pričele konkretne aktivnosti na osnovnih šolah, ki so za svoje področje sodelovanja v omenjenem projektu izbrale kulturo, bomo kaj več napisali tukaj in v spletni reviji za ljubiteljsko kulturo Primus.

Več o projektu pa si lahko preberete na tej povezavi.

VOŠČILO 2018

VOŠČILO 2018

RAZPIS - NAGRADA AMATEO 2018

RAZPIS - NAGRADA AMATEO 2018

Na tej povezavi si lahko ogledate razpis Amateo Award 2018 (Nagrada Amateo), ki bo nagradil najbojši projekt s področja ljubiteljske kulture v Evropi. Tovrstna nagrada bo prvič podeljena 10. maja na otvoritvi Tedna ljubiteljske kulture na Brdu pri Kranju.

Razpis je dostopen tudi v slovenskem jeziku na spletni strani TLK.

Vabljeni k prijavi!

JAVNI NATEČAJ - IŠČEMO SLOGAN EUROPA CANTAT

JAVNI NATEČAJ - IŠČEMO SLOGAN EUROPA CANTAT

Javni natečaj: Iščemo slogan za EUROPA CANTAT XXI, Ljubljana 2021.

Največji kulturni festival v zgodovini Slovenije bo v Ljubljani potekal od 17. do 25. julija 2021. Slogan mora biti v angleškem jeziku.

Avtor izbranega slogana prejme 300,00 eur.*

V primeru več enakih sloganov bo izbran prvi prispeli na elektronski poštni naslov: ecljubljana2021@jskd.si
Predloge zbiramo do petka, 5. januarja 2018.

Festival je podprt s strani Vlade Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana.

*na natečaju lahko sodelujejo zaposleni na JSKD, vendar ne morejo prejeti denarne nagrade.

UDELEŽBA NA MEDNARODNI KONFERENCI AMATEO

UDELEŽBA NA MEDNARODNI KONFERENCI AMATEO

Zveza kulturnih društev Slovenije je članica Amatea – Evropske mreže za aktivno participacijo v kulturi in se je udeležila mednarodne konference z naslovom “Tradicionalna umetnost kot temelj sodobne evropske umetnosti in kulture” v Pecsu na Madžarskem, ki je potekala od 28. – 29.11.2017. Poročilo je pripeto.

VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov – obveznost ugotavljanja in vpisa podatkov

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti hranijo pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po ZPPDFT-1. Navedeni poslovni subjekti morajo v skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZPPDFT-1 podatke o svojih dejanskih lastnikih vpisati v Register dejanskih lastnikov  (RDL). Prvi vpis podatkov po vzpostavitvi RDL poslovni subjekti opravijo najpozneje do 19.1.2018. Od tega dne dalje bodo podatki o dejanskih lastnikih dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (e-RDL).

Navedene obveznosti veljajo za poslovne subjekte iz 35., 36. in 37. člena ZPPDFT-1:
– gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)
– subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..)
– tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji,
izvzeti pa so:
– samostojni podjetniki posamezniki
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost
– enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe)
– neposredni in posredni proračunski uporabniki
– poslovni subjekti, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

KRATKA NAVODILA IN USMERITVE ZA KULTURNA DRUŠTVA:

Na AJPES-ovi strani je 11.12.2017 na voljo aplikacija Register dejanskih lastnikov, kjer najdete tudi navodila o tem, kateri podatki se vpišejo v omenjeni register.

Za vpis v register dejanskih lastnikov mora imeti zastopnik društva kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES. Pri društvih imajo elektronski podpis in pooblastilo urejene fizične ali pravne osebe, ki za posamezno društvo opravljajo računovodske storitve. Obstoječe pooblastilo, ki ga imajo društva že evidentirana v sistemu e-pooblastil AJPES in velja pri oddaji zaključnega računa, pa v tem primeu ne zadostuje, temveč je omenjeno pooblastilo na novo potrebno pripraviti, kar pomeni, da poleg ostalih možnosti, za katere ste že sedaj pooblaščeni, obkljukate še opcijo “oddaja prijave za vpis v register dejanskih lastnikov”. Pooblatila so dostopna TUKAJ.

KONTAKTI ZA POMOČ:

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)
01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)
Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

JOŽE OSTERMAN PREJEMNIK PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA

JOŽE OSTERMAN PREJEMNIK PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA

Danes, 5.12.2017, je bila v dvorani Državnega sveta RS slavnostna podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2017. Prejemnik plakete je tudi Jože Osterman, podpredsednik Zveze kulturnih društev Slovenije,ki ima za seboj kar 37 let izkušenj s področja volunterskega dela v ljubiteljski kulturi in umetnosti.

Jože Osterman, diplomant primerjalne književnosti in magister politologije, je po končanem študiju začel delovati na kulturnem področju v domačem kulturnem društvu KUD Svoboda Črnuče, ki ga vodi še danes. Ljubezen do  gledališča ga je sicer najprej vodila v SNG Dramo Ljubljana, a se je kasneje odločil za službo v tedanjih interesnih kulturnih skupnostih, hkrati pa je delal v ljubiteljski kulturi predvsem pri organizacijskih nalogah. V letih med 1981 in 1986 je bil neprofesionalni predsednik  Zveze kulturnih organizacij Slovenije, tedaj najpomembnejše hrbtenice kulturnega ljubiteljstva, nato je sodeloval pri preobrazbi organizacije v nevladno Zvezo kulturnih društev Slovenije, od leta 2000 do 2011 je vodil Zvezo kulturnih društev Ljubljana. Od leta 2006 je bil član predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije, ki ji je v obdobju med 2012 do 2017 tudi predsedoval. Danes je njen podpredsednik.

Njegovi sodelavci in kolegi na kulturnem področju  ga poznajo in cenijo kot dobrega operativca, ki je v domačem društvu in kraju znal bistveno poživiti krajevni kulturni utrip, pri delu v republiških asociacijah pa kot izvrstnega poznavalca kulturnega sistema, v katerem je ljubiteljska kultura tudi po njegovi zaslugi v marsičem okrepila svoj položaj.

 

AMATEO KONFERENCA

AMATEO KONFERENCA

Amateo – evropska mreža za aktivno participacijo v kulturi organizira mednarodno konferenco “Tradicionalna umetnost kot temelj sodobne evropske kulture”, ki bo od 28.11. do 30.11. v Pescu na Madžarskem.

Teme in ključna vsebinska izhodišča konference: Kakšno vlogo ima tradicija v ljubiteljski kulturi? Kakšne so danes poleg tradicionalnih nove prakse in umetniški izrazi različnih etničnih skupin? Kako lahko tradicija v umetnosti povezuje ljudi? Kako lahko angažiramo ljudi v kulturi in umetnosti znotraj skupnosti, v kateri živijo? Kako lahko širimo besedo in delimo zadovoljstvo z delovanjem v umetnosti in kulturi?

Več si lahko ogledate na tej povezavi  in v pripetku spodaj, na konferenco se lahko prijavijo člani zvez in društev, saj je Zveza kulturnih društev Slovenije članica mednarodne mreže Amateo.

Spletna prijavnica: https://goo.gl/forms/Rplr9J6YHZYHNAXm1

 

IZRINJANJE LJUBITELJSKIH ORGANIZACIJ IZ PROGRAMSKEGA RAZPISA MK 2018 - 2021

IZRINJANJE LJUBITELJSKIH ORGANIZACIJ IZ PROGRAMSKEGA RAZPISA MK 2018 - 2021

Zveza kulturnih društev Slovenije je na Ministrstvo za kulturo naslovila prostestno pismo, v katerem izraža ogorčenje nad določilom v splošnih pogojih Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki določa, da ljubiteljske organizacije niso upravičene kot prijavitelji na omenjen razpis. Pismo je v celoti dostopno v prilogi spodaj.

PROJEKTNI ZBOR MLADIH CIRCLE OF LIFE/KROG ŽIVLJENJA - VABILO K SODELOVANJU

PROJEKTNI ZBOR MLADIH CIRCLE OF LIFE/KROG ŽIVLJENJA - VABILO K SODELOVANJU

V Kranju bo konec tedna v počastitev svetovnega dneva glasbe potekal Slovenski projektni pevski zbor. Circle of Life / Krog življenja je zasnovala in ga izvaja Zveza kulturnih društev Kranj, ki udeležencem pokriva tudi vse stroške udeležbe.

Projektni zbor mladih z malo ali brez izkušenj s petjem v zboru je bil prvič izveden lani. Udeleženci so se seznanili z osnovami petja v zboru in v le treh dnevih zavzetega dela pripravili zahteven spored. Tako bo tudi tokrat, ko se bodo pod vodstvom Fernanda Mejiasa in ob klavirski spremljavi Lovra Freliha lotili raznolikega sporeda. Od slovenskih ljudskih, do južnoafriških ritmov in filmske glasbe.

PRIJAVE v tridnevni Slovenski projektni pevski zbor, ki bo potekal v Avli Mestne občine Kranj v petek, 6.10.2017, od 18.00 do 21.00, v soboto, 7.10.2017, 9.00-13.00  in 16.30-20.00 ter v nedeljo, 8.10.2017, od 14.30 do 17.00. Zaključni koncert bo v nedeljo, 8.10.2017, ob 17.uri. Vodil ga bo dirigent Fernando Mejias.

K nepozabni izkušnji vabljeni fantje in dekleta od 15. do 28. leta. Pevsko ali glasbeno predznanje ni obvezno.

Več informacij si lahko preberete v prilogi.

PRIPOMBE IN KOMENTARJI K OSNUTKU NPK 2018 - 2025

PRIPOMBE IN KOMENTARJI K OSNUTKU NPK 2018 - 2025

V javni razpravi je osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (v nadaljevanju NPK). V zvezi s tem je bila na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti predstavitev in razprava, ki so se ju med drugim udeležili tudi nekateri člani predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije. V nadaljevanju objavljamo stališče ZKDS do osnutka oz. komentarje, pripombe ter dopolnila. Posebej pa prilagamo pa tudi stališče Zveze kulturnih društev Maribor ter Zveze slovenskih godb.

AKTUALNI RAZPISI JSKD

AKTUALNI RAZPISI JSKD

 1. Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2017. VEČ INFORMACIJ.
 2. Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):
  a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov).
  b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje v kulturi.

PETI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - FOLKLORNA DEJAVNOST

PETI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - FOLKLORNA DEJAVNOST

Teden ljubiteljske kulture je praznik ustvarjalnosti, povezovanja in odprtosti – od 11. do 20. maja 2018.

S petim tednom ljubiteljske kulture se aktivno vključujemo v evropsko leto kulturne dediščine.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) petič zapored vabita kulturna društva in njihove zveze, lokalne skupnosti, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenske ustvarjalce v zamejstvu in po svetu, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se s svojimi programi pridružite vseslovenski akciji Teden ljubiteljske kulture (TLK).

V Tednu ljubiteljske kulture, ki je namenjen podpori ljubiteljskih ustvarjalcev ter promociji ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji in zamejstvu, lahko sodelujete s programom, ki vam najbolj ustreza – s predstavo, koncertom, z razstavami, predavanji, kulturnim programom, pogovori z zanimivimi kulturniki …, lahko pa se nam pridružite tudi simbolično (javna vaja ali dan odprtih vrat). Del projekta postanete s prijavo dogodka na spletni strani TLK.

Osrednja tema Tedna ljubiteljske kulture 2018 bo folklorna dejavnost, s čemer s aktivno vključujemo v Evropsko leto kulturne dediščine. Namen evropskega leta je spodbuditi skupno doživljanje evropske kulturne dediščine in zavedanje o njenem pomenu kot skupni dobrini, izboljšati ozaveščenost o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

KULTURNIKOM OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO NI VŠEČ

KULTURNIKOM OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO NI VŠEČ

Tak je naslov članka na MMC-ju, ki povzema poglede na osnutek NPK-ja, ki je trenutno v javni razpravi. Svoje poglede so na novinarski konferenci pripravili predstavniki različnih kulturnih organizacij, med njimi tudi predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, Mija Aleš. Članek si lahko ogledate TUKAJ.

Osnutek nacionalnega programa za kulturo 2018 – 2025 si lahko ogledate

.

ZKDS se je udeležila tudi okrogle mize na temo prenove kulturnega modela v luči nastajajočega NPK-ja, ki je bila 13.9.2017 ob 19.00 v Mestnem muzeju Ljubljana. Sodelovali so : minister za kulturo Tone Peršak, predsednica Nacionalnega sveta za kulturo Uršula Cetinski, predsednica društva nevladnih organizacij s področja kulture Asociacija Jadranka Plut, direktor Mestnega muzeja Ljubljana Blaž Peršin, članica skupine SRČ in predavateljica na področju kulturne politike Vesna Čopič in direktor Centra urbane kulture Kino Šiška Simon Kardum. Udeleženci so bili precej kritični do osnutka NPK-ja, kot primer dobre prakse pa so izpostavili Mestno občino Ljubljana, saj le-ta kulturne produkte prepoznava kot ključne gradnike sodobne dužbe in zato kulturi tudi namenja zgleden obseg sredstev. Temu zgledu bi morale slediti tudi ostale lokalne skupnosti. Sodelujoči so tudi izrazili skrb za slovensko kulturno dediščino in kulturno infrastrukturo, prav tako se postavlja vprašanje strokovnosti, potrebujemo eksperte, recenzente, torej strokovnkaje na posameznih področjih, ki bodo dovolj kompetentni za sprejemanje kulturno – političnih odločitev. NPK naj bi bil tudi pomanjkljivo strateško naravnan, ne naslavlja rešitev, ko govorimo o problematiki nevladnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture. Izrazili so bojazen, da bi se število samozaposlenih še zmanjšalo, pa že tako jih več kot polovica živi na pragu revščine. Pogrešajo vizijo in razvojne ukrepe za samozaposlene, spodbude za mlade umetnike ipd. Več si lahko preberete v članku Slovenske tiskovne agencije, ki je sicer plačljiv. Povezavo najdete TUKAJ.

OSNUTEK ZAKONA O LJUBITELJSKI KULTURI

OSNUTEK ZAKONA O LJUBITELJSKI KULTURI

Objavljamo zadnji osnutek zakona o ljubiteljski kulturi, ki ga je Zveza kulturnih društev Slovenije pripravlila skupaj z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in ga tudi predložila Ministrstvu za kulturo. V reviji Primus si lahko preberete tudi članek na omenjeno temo z naslovom ZAKON – DA ALI NE.

JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI RAZVOJA NVO IN PROSTOVOLJSTVA

JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI RAZVOJA NVO IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo za javno upravo je dne 18. maja 2017 dalo v javno razpravo predlog Strategije razvoja NVO in prostovoljstva. Javna razprava je trajala do 14. julija 2017.

Tudi Zveza kulturnih društev Slovenije je sodelovala v javni razpravi, in sicer najprej je oblikovala dopolnitve in predloge na obstoječo strategijo preko spletne ankete, ki jo je formirala in izvedla Slovenska filantropija, nato je bila oblikovana ad hoc delovna skupina, v kateri smo predstavniki kulturno-umetniškega področja bolj poglobljeno in analitično sooblikovali pripombe in dopolnitve k omenjeni strategiji. Naslednji korak je bil posvet o skupnih predlogih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kjer smo dodatno osvetlili nekatere sporne točke strategije, ki se nanašajo na del o razvoju prostovoljtva, organizator posveta – Slovenska filantripoija – pa je končne predloge in dopolnitve posredoval Ministrstvu za javno upravo. Dokument si lahko ogledate v prilogi, dopolnitve so označene z rdečo.

Prav tako smo preko portala e-demokacija na MJU oddali pripombe, ki se nanašajo na del o razvoju NVO.

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA

 1. seja predsedstva v mandatu 2017 – 22 je bila v sredo, 21.6.2017 ob 16.00 v sejni sobi JSKD. Zapisnik je pripet.

ODPRTO PISMO MINISTRICI ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

ODPRTO PISMO MINISTRICI ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Zveza kulturnih društev Slovenije je naslovila odprto pismo na ministrico za izobraževanje, znanost in šport, zaradi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), ki naj bi omejil sedanjo razširjenost zborovskega petja v šolah. V kolikor bi bila ta sprememba sprejeta, bi to pomenilo, da bi se zgodil upad števila pevskih zborov, sploh mladinskih, posledično ne bo večglasja, manj bo tudi odraslih pevskih zborov ipd.

Zato je presedstvo ZKDS na svoji 1. redni seji v mandatu 2017 – 22 sklenilo, da se na ministrico dr. Majo Makovec Brenčič naslovi odprto pismo, kjer apelira na pristojno ministrstvo, naj 10. Člen ZOsn-J ne predvideva določbe, ki se glasi »Šola za učence organizira vsaj en pevski zbor«, temveč naj se v zadevni člen zapiše, da mora imeti šola najmanj dva pevska zbora – otroškega in mladinskega. Pismo je pripeto.


ZAPISNIK 5. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE

ZAPISNIK 5. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE

Pripenjamo zapisnik 5. redne in tudi volilne seje konference Zveze kulturnih društev Slovenije, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo.

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO - OKROGLA MIZA

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO - OKROGLA MIZA

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO, Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti

Na temo likovne umetnosti se bo 18. maja ob 19. uri v Cankarjevem domu v sodelovanju s TVU odvila tudi letošnja okrogla miza TLK z naslovom MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO  – Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti.

Sodelujoči:
• Živa Agrež, umetnostna zgodovinarka, novinarka in slikarka
• Dušan Fišer, akademski slikar
• Janez Zalaznik, akademski slikar
• dr. Franc Solina, profesor računalniπtva in informatike
• Dragica Čadež Lapajne, akademska kiparka in profesorica
• Tone Rački, akademski slikar

Okroglo mizo bo povezoval Miha Žorž.

Kdor je kdaj poskusil s slikanjem, kiparjenjem ali kako drugo likovno tehniko, je lahko opazil, kako blagodejno vpliva to početje na človekovo počutje.
Zato ni presenetljivo, da si ljudje pogosto ravno tovrstne dejavnosti izberejo za svoj hobi. Pri tem pa se dostikrat srečamo z zadrego, kako to dejavnost primerno umestiti v svet umetniškega ustvarjanja. Na okrogli mizi bomo skušali predstaviti različne poglede na ljubiteljsko likovno ustvarjanje, pri čemer bo izpostavljeno vprašanje – ali je razlika med ljubiteljskim in profesionalnim ustvarjanjem v izdelku ali v odnosu do ustvarjanja? Kako izobraževanje, postavljanje izzivov, zastavljanje vprašanj in problemov ljubitelje napelje k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja? Razburljiva tematika, ki redefinira stereotipe o ustvarjalnosti …

MAG. FRANCI PIVEC - ČASTNI ČLAN ZKDS

MAG. FRANCI PIVEC - ČASTNI ČLAN ZKDS

Konferenca Zveze kulturnih društev Slovenije je na svoji redni seji, dne 20.4.2017, sprejela sklep, da podeli naziv častni član mag. Franciju Pivcu, za njegovo dolgoletno sodelovanje in izjemen prispevek na področju ljubiteljske kulture. Mag. Franci Pivec, ki je tako postal drugi častni član ZKDS, je bil predsednik zveze v obdobju 2001- 2006, ko se je le-ta obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let. 

Častno priznanje mu je ob tej priložnosti podelila aktualna predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, ga. Mija Aleš, v četrtek, 11. maja 2017, ob 17. uri v dvorani IZUM, Prešernova 17, v Mariboru na Spominjanjih v organizaciji Zveze kulturnih društev Maribor.

OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

Vabljeni na otvoritev Tedna ljubiteljske kulture.

Zveza kulturnih društev Slovenije bo organizirala tri avtobusne prevoze na otvoritev Tedna ljubiteljske kulture v Slovenj Gradcu, ki bo v soboto, 13.5.2017, ob 19.30, v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Avtobusi bodo predvidoma vozili po naslednjem urniku:

1.    Novo mesto – Slovenj Gradec – Novo mesto (odhod iz Novega mesta ob 16.30)
2.    Lendava – Maribor – Slovenj Gradec – Maribor – Lendava (odhod iz Lendave ob 16.30)
3.    Koper – Ljubljana – Slovenj Gradec – Ljubljana – Koper (odhod iz Kopra ob 15.30, odhod iz Ljubljane ob 17.00)

Prijave in informacije: info@zkds.eu, maja.papic@jskd.si, 040 160 514 (Maja Papič, JSKD in ZKDS). Prijave sprejemamo do srede, 10.5.2017 do 12. ure. Prevozi bodo realizirani samo v primeru zadostnega števila prijav.

NOVO VODSTVO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

NOVO VODSTVO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bilo na 5. konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2017 – 2022. Spodaj objavljamo imena novoizvoljenih članov predsedstva, podpredsednikov ter predsednika in treh članov nadzornega odbora. Po statutarnem sklepu pa so bili izvoljeni tudi nadomestni člani za večino območij zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva.

Predsednica: Marija Aleš (ZKD Kranj)

Podpredsednika: Marijana Kolenko (ZKD Celje), Jože Osterman (ZKD Ljubljana)

Člani in nadomestni člani predsedstva:

OBMOČJEPREDSTAVNIKNADOMESTNI ČLAN
Ljubljana z okolicoTomaž SimetingerLojze Adamlje
CeljeMilan BreclIvan Domitrovič
GorenjskaMarija AlešSlavko Bohinc
Dolenjska, Bela krajina, PosavjeJanez Kerin
Južna PrimorskaIvo Turk
Severna PrimorskaMartina TrampužKlara Štrancar
PomurjeDanijela HozjanSilva Duh
KoroškaMarjan LužnikJožef Kramer
PtujNino GalunSara Špelec
MariborInge BreznikFranci Pivec
ZasavjeTjaša ŠuligojSonja Mlakar

 

Ostali člani predsedstva glede na kriterije in merila, ki jih je sprejelo predsedstvo glede volitev: Erik Vrčon (ZKD Tolmin), Nataša Petrovič (ZKD Ptuj), Cvetka Vereš (ZKD Prekmurja), Boris Selko (Zveza slovenskih godb), Anže Škornik (ZKD Šentjur)

Nadzorni odbor: Franjo Murko (predsednik), Branka Bezeljak (članica), Janez Meglič (član)

Mija Aleš, aktualna predsednica ZKDS, in Jože Osterman, dosedanji predsednik in aktualni podpredsednik ZKDS

Delovno predsedstvo: Martina Trampuž (ZKD Nova Gorica), Franci Pivec (ZKD Maribor) in Danijela Hozjan (ZKD Lendava)

 

5. (VOLILNA) KONFERENCA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

5. (VOLILNA) KONFERENCA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Vse zveze članice vabimo na 5. konferenco Zveze kulturnih društev Slovenije (ZKDS), ki je hkrati tudi volilna, saj se bo volilo nove člane v organe ZKDS za obdobje 2017 – 22. Seja konference bo ob 16. uri v Prešrenovi dvorani SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Vabilo in ostala gradiva so v prilogah. Nekatera gradiva bomo objavili postopoma. Gradivo za tematsko razpravo o temeljnih  izhodiščih zzakona o ljubiteljski kulturni dejavnosti bomo objavili sredi naslednjega tedna, ker je v ponedeljek, 10.4.2017 na Ministrstvu za kulturo  predviden razgovor na to temo in je prav, da njegove ugotovitve vključimo v gradivo. V skladu z določili statuta bomo teden dni pred sejo objavili tudi seznam vseh predlogov kandidatov za organe ZKDS v obdobju 2017- 22 in osnutek kandidatne liste, kot ga predlaga kandidacijska komisija.

 
  

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZKDS V OBDOBJU 2017 - 2022

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZKDS V OBDOBJU 2017 - 2022

Na osnovi 16. in 17. člena svojega statuta Zveza kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju ZKDS), Štefanova 5, Ljubljana, objavlja POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATK(OV) ZA ORGANE ZKD SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2017-22 za naslednje funkcije:
-predsednika in dva podpredsednika ZKDS;
-člane predsedstva ZKDS;
-predsednika in člane nadzornega odbora ZKDS.

Predlogi morajo na naslov ZKD Slovenije prispeti  najkasneje do 30. marca 2017. Lahko jih posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: info@zveza-kds.si  ali info@zkds.eu , s prilogo  v obliki slikovne ali *pdf datoteke, iz katere sta jasno razvidna podpis predlagatelja , oz. žigi ali druge oblike  identifikacije predlagatelja.

Prenos obrazca:

Pogoji:

1. Pravico za predlaganje imajo vse  včlanjene članice(člani) ZKD Slovenije, preko njih oz. v njihovem okviru pa  tudi vanje včlanjena kulturna društva in vanje včlanjeni člani in članice – posamezniki.
2. Predlog mora poleg imena oz. naziva  predlagatelja in navedbe, za katero funkcijo kandidat/ka kandidira, vsebovati tudi: ime in priimek kandidata, letnico njegovega rojstva, članstvo v asociaciji, povezani v občinsko zvezo kulturnih društev ali ZKDS.
3. Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek  življenjepis z opisom njegovih izkušenj v kulturni, društveni in drugih dejavnostih in kratka vizija kandidata o vodenju in prioritetah  za delovanje ZKDS v prihodnjem mandatnem obdobju.
4. Predloge  kandidatov za člane oz. članice predsedstva ZKDS  je potrebno  dodatno opredeliti še tako, da navedete, če kandidata predlagate:

a) za  predstavnika  vašega območja (v skladu s 1. alinejo 21. člena statuta), ali
b) kot člana predsedstva ZKDS zaradi njegovega ugleda in sposobnosti za delo v krovni zvezi.

Volitve predstavnikov območij  oz. preostalih  članov predsedstva bodo namreč potekale na ločenih volilnih listah.

5. predlog mora biti podpisan s strani kandidata, da s kandidaturo soglaša.
6. v primeru nepopolnih vlog bomo predlagatelje zaprosili za dopolnitev, ki  mora na naslov ZKDS dospeti najkasneje  3. aprila 2017.

Na osnovi prispelih predlogov bo predsedstvo najmanj 7 dni pred sklicem volilne konference vsem članom konference ZKDS poslalo seznam kandidatov, za volilno sejo pa pripravilo ustrezne kandidatne liste.

Jože Osterman, predsednik

 

JAVNI RAZPIS PR 2017

JAVNI RAZPIS PR 2017

Na spletni strani JSKD je objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Razpis prične teči 20. 1. 2017. Zaključi se 20. 2. 2017.  VEČ INFORMACIJ.

JAVNI RAZPIS Etn 2017

JAVNI RAZPIS Etn 2017

Na spletni strani JSKD je objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.  Razpis prične teči 20. 1. 2017. Zaključi se 20. 2. 2017. VEČ INFORMACIJ.

RAZPISI ESS ZA BREZPOSELNE MLADE

RAZPISI ESS ZA BREZPOSELNE MLADE

Na spletni strani JSKD je objavljen javni razpis Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD – subvencije za delodajalce in dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi. VEČ INFORMACIJ.

JAVNI DVOLETNI RAZPIS VPR-2017/2018

JAVNI DVOLETNI RAZPIS VPR-2017/2018

Na spletni strani JSKD je objavljen javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. VEČ INFORMACIJ.

NAPOVEDUJEMO ČETRTI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE IN VABIMO K SODELOVANJU

NAPOVEDUJEMO ČETRTI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE IN VABIMO K SODELOVANJU

Teden ljubiteljske kulture je praznik ustvarjalnosti, povezovanja in odprtosti – od 12. do 21. maja 2017. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) bosta četrto leto zapored pripravila vseslovenski Teden ljubiteljske kulture (TLK), zato vabimo lokalne skupnosti, kulturna društva in njihove zveze, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se pridružite s svojimi programi.  To lahko storite na spletni strani na http://tlk.jskd.si/. Sodelujete lahko s predstavo, koncertom, razstavo, razpravo, dnevom odprtih vrat, javno vajo in podobnim. Teden ljubiteljske kulture je namenjen osveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. VEČ INFORMACIJ.

SPORAZUM Z ZAVODOM IPF

SPORAZUM Z ZAVODOM IPF

V začetku leta 2017 je stopil v veljavo nov skupni sporazum, ki so ga podpisali Zavod IPF kot zastopnik imetnikov sorodnih pravic z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Zvezo društev upokojencev Slovenije kot zastopniki uporabnikov. Gre za Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov. Ta se nanaša na prireditve, ki jih organizirajo ljubiteljska kulturna društva in predvideva nižji obračun nadomestila na nekaterih prireditvah, kjer so fonogrami (posneta glasba) ključnega pomena oziroma se uporabljajo kot del prireditve. Pogoj je, da so prireditve izključno ljubiteljske narave. Sporazum se začne uporabljati 1. januarja 2017. Vabimo vas, da si podrobnosti sporazuma ogledate na spletni povezavi  Zavoda IPF https://www.ipf.si/ipf/novice/arhiv-novic/2016/novi-sporazum-za-ljubiteljske-kulturne-dogodke/. Koordinator sporazuma za kulturna društva: Maja Papič, sekretarka ZKD Slovenije, 01 438 52 70, 040 160 514, info@zveza-kds.si